Motioner

Motion om ökat bostadsbyggande i Bollnäs

Alla vill vi att Bollnäs ska vara en attraktiv kommun att bo i. Arbetsmarknaden är nu så att allt fler pendlar till sitt arbete och för Bollnäs är det både arbetspendling in och ut, det vill säga många bor här, men arbetar i annan kommun. Det också så att många som arbetar i Bollnäs bor i en annan kommun. För många är valet av bosättningsmöjlighet avgörande. Bollnäs ligger i framkant när det gäller bostadsbyggande, men det räcker ändå inte till.

De bostäder som byggs blir fulltecknade direkt. Bollnäs Bostäder har ett uppdrag från kommunen att bygga ett visst antal bostäder och uppföljer detta. Om vi vill få fler inflyttade till Bollnäs är det uppenbart att den nyproduktion som nu sker inte räcker till. Vi behöver fler lägenheter av alla kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar när de lämnar föräldrahemmet. Alla vill att Bollnäs ska öka sin befolkning, men utan bostäder är det inte möjligt. Vi föreslår att Bollnäs Bostäder får i uppdrag att de närmaste åren öka produktionen av nya lägenheter.

Framförallt ska mindre lägenheter med rimlig hyra prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning och anpassas efter områden som har busstrafik och service, till exempel Framnäs där Bollnäs Bostäder också äger mark. Vi föreslår därför att:

– Bollnäs kommun ger Bollnäs Bostäder i uppdrag att öka sitt byggande och att framförallt prioritera mindre lägenheter och i områden där närhet till allmänna kommunikationer finns.

– Att en rimlig nivå bör vara ca 100 lägenheter de närmaste åren utöver de som redan är planerade.

– Att i första hand bygga i Bollnäs tätort, men att också se över behovet i t ex Arbrå.

Göran Jansson
Maria Forsell Mörk

Motion: Gör kommunens förskolor till kulturförskolor

All forskning pekar på att de estetiska ämnena underlättar inlärningen och
de att de olika estetiska uttrycksformerna har en stor betydelse för varje
barns mognad och utveckling. Barndomen är också den tid man har störst
möjlighet att stimulera hjärnans utveckling.
Samtidigt vet vi, att alla barn inte har samma möjligheter och
förutsättningar till att delta i någon kulturaktivitet, och därmed inte
samma möjlighet till utveckling.

Om estetiska aktiviteter och upplevelser ingår som en naturlig del i
förskolans arbete kan vi kompensera klyftor som uppstår utifrån social och
ekonomisk bakgrund. Genom att satsa på barn i tidig ålder och skapa rum för
barns olika språk och skaparglädje i förskolan lägger vi en grund för
optimal inlärning som senare är till nytta också i skolan vad gäller andra
ämnen än de estetiska, exempelvis i matematik.

Det ingår visserligen i läroplanen för förskolan, att skapa och kommunicera
med olika uttrycksformer, men vi skulle vilja gå ett steg längre, då vi
tycker det är viktigt att uppvärdera kulturens betydelse för inlärningen.
Vi vill att kommunens förskolor, ska vara kulturförskolor, och att mer
skapande estetisk verksamhet ska integreras i vardagsarbetet i förskolan.
Det vinner alla på.

Därför yrkar vi:
Att kommunen ska arbeta för att våra förskolor ska vara kulturförskolor

Maria Mörk
Göran Jansson

Vänsterpartiet agerar i frågan om delade turer i Bollnäs Kommun

BZaULY8IIAAczLAMOTION OM ÄLDREVÅRDEN.  Äldrevården är ett område som kommer att växa i vår kommun. Det kan vi med stor säkerhet säga eftersom vi vet att andelen äldre kommer att öka. Detta kommer att ställa stora krav på nyrekrytering av kvalificerad personal. Tyvärr vet vi att vårdyrken inte idag är särskilt attraktiva att söka till. Vi har allt för få som väljer vårdprogram i gymnasieskolan för att vi ska kunna säkerställa en god vård i framtiden. Bollnäs har sedan länge ett beslut om rätt till heltid och det är bra. Nästa steg bör nu vara att avskaffa de delade arbetsturer, som finns inom äldrevården.

Vi är medvetna om att det är svårt att schemalägga arbetstider så att vi får en bra effektivitet och att det kan betyda att det på vissa ställen kan behövas en personalförstärkning. Vi menar ändå att det är en nödvändig åtgärd och som kan ge vinster på både kort och lång sikt. Idag har vi en hög sjukfrånvaro inom äldrevården och det kan bero på en ansträngd arbetssituation då det är ett tungt arbete i sig och detta i kombination med delade turer gör långa dagar, vilket ger mindre möjlighet till meningsfull fritid. Vi menar att en minskad sjukfrånvaro skulle vara en positiv effekt både för den anställde och för kommunen som arbetsgivare. Den långsiktiga vinsten är naturligtvis att attraktiva arbetsplatser lockar fler att välja vårdyrken och det ger större möjlighet att få utbildad personal.

 
Självklart blir det också positivt för våra äldre att få hjälp av personal som mår bra. Det finns kommuner som har avskaffat delade turer för vårdpersonal bland annat Avesta, Kungälv och Helsingborg.

Vi föreslår därför:
1) Att Bollnäs kommun aktivt ser över möjligheten att avskaffa delade turer inom vården och under år 2014 presenterar en plan för detta och vilka eventuella kostnader det skulle medföra.

2) Att målsättningen ska vara att de delade turerna ska vara avskaffade senast under år 2015.

Göran Jansson (V)
Anna Maria Forsell Mörk (V) 

Motion om Faunapassager

Bollnäs kommun har nyligen antagit ett näringslivspolitiskt program för åren 2013-2018 där vi pekar ut återställandet av vandringsleder för havsvandrande fiskar från Östersjön, samt att det skall skapas en naturlig vandring i Ljusnans och Voxnans älsvsystem. I programmet säjer vi att miljöintressen ska tas tillvara och att kommunens samlade resurser ska användas i arbete för att nå de mål som satts. Bollnäs kommun gör så gott de kan i fallet Ljusnan, där kommunstyrelsen arbetar aktivt gentemot Fortum för att få dem följa den lagstiftning som finns, att få dem att ompröva sina vattendomar för att på så sätt få dem att bygga faunapassager eller på andra sätt modifiera sina kraftverk så att de inte påverkar både vatten, landmiljö och möjligheten till att utveckla kommunens tillgångar.

Vad gäller Voxnan, har kommunen bättre förutsättningar att påverka. Där ingår vårt energibolag i ett elhandelsbolag tillsammans med Edsbyns Elverk där vi bildat AB Helsinge Elhandel, där kommunen har andel till 30 %, för att kunna sälja den el, som vårt eget energibolag producerar. Där skulle vi som kommun kunna ställa krav på bolaget att bygga faunapassager, eller vi skulle till och med kunna ingå i partnerskap med något helt annat bolag, ex Tranås Energi, som är det enda bolag på marknaden idag som tar full miljöhänsyn. Vill vi i framtiden kunna uppfylla målen i vårt näringslivspolitiska program och skapa en ökad attraktionskraft som bidrar till turismutveckling, miljöhänsyn och samtidigt vara attraktiva även för människorna som bor och verkar här, bör vi också börja ställa högre krav på de instanser där vi har möjlighet att påverka. Och här har vi ett ställe där vi borde kunna göra det.

Vi yrkar på: Att Kommunfullmäktige ger i uppdrag till Bollnäs Energi, att ställa krav på Helsinge Elhandel att bygga faunapassager och i högre grad än idag ta mer miljöhänsyn, så att Bollnäs Kommun kan nå de mål man ställt upp i sitt näringslivspolitiska program.

Vänsterpartiet Bollnäs
Anna-Maria Forssell Mörk
Göran Jansson

http://www.bollnas.se/images/Naringsliv/Näringslivspolitiska_programmet_Bollnäs_kommun_2013-2018.pdf

Motion angående fyrverkerier och smällare i tättbebyggt område

Fyrverkerier och så kallade smällare är sedan länge en tradition i vårt land. Vackra fyrverkerier är något många tycker om att titta på. Traditionen är främst förknippad med nyår och valborgsmässoafton.
Tyvärr har detta också en negativ sida. Framförallt är det en plåga för många djur och många djurägare gruvar sig för framförallt smällare. Det finns också en säkerhetsrisk för brand och personskador.
De tider som det låter som mest, dvs nyårsnatten och sista april försöker de flesta djurägare undvika att ha sina djur ute. Problemet är att det också förekommer andra dagar, framför allt kring dessa helger.

I kommunens lokala ordningsstadga finns inget angivet om var och hur fyrverkerier och smällare får användas. Det skulle enligt vår mening vara rimligt att det fanns en begränsning av användandet. Förbud i bostadsområden, i dess omedelbara närhet och en begränsning i tid. Vid speciella tillfällen där någon/några vill fira ska man kunna söka tillstånd, men då också med ett krav på att allmänheten informeras.
Det är givetvis svårt för oss att i detalj kunna ge ett förslag på hur en sådan bestämmelse ska utformas, men en begränsning i tättbebyggt område bör göras.

Vi föreslår därför att miljö- och byggnämnden tar fram ett förslag för att begränsa användningen av fyrverkerier/smällare i tättbebyggda områden och att begränsningen införs i kommunens lokala ordningsstadga.

Göran Jansson (V)
Anna Maria Forssell Mörk (V)

Motion om förbättrat mående på äldreboenden med husdjur

Husdjur är något som vi människor i stor utsträckning har. Det är uppskattat som sällskap i alla åldrar. För de flesta äldre har det under deras aktiva livstid varit en naturlig del i hemmet.

Nu har undersökningar visat att närvaro av husdjur påverkar hälsan positivt. De flesta tänker nog då på det psykiska tillståndet och att husdjur ger en lugnande effekt och även ett gemensamt intresse för de äldre som bor tillsammans. Det är nog så viktigt, men det har nu i undersökningar visat att även det rent fysiska tillståndet förbättras, med t ex bättre blodtryck. Det finns klara undersökningar på detta för den som vill veta mer.

Naturligtvis finns det praktiska svårigheter med att till exempel ha en katt på ett boende. Det finns en del som har allergier, men det är ovanligt hos äldre. Personal kan naturligtvis vara drabbade och det gör att alla boenden inte kan anpassas för att ha husdjur.

I grunden bör ändå måendet för våra kunder vara det som är viktigast. Vi får då göra vissa undantag för att få det att fungera, det vill säga någon speciell våning för de som inte kan arbeta tillsammans med husdjur.

Jag föreslår därför att:

Äldreomsorgen införskaffar katter till boenden för att förhöja kundernas livskvalitet och hälsa. Undantag får göras endast efter att alla möjligheter prövats.

Göran Jansson (V)

Lagliga Väggar eller Zoner i Bollnäs Kommun.

Att Bollnäs kommun utsetts till årets kulturkommun 2012 är något Vänsterpartiet Bollnäs är stolta över. Däremot känner vi att det på den lokala kulturscenen saknas vissa inslag.

Ett sådant inslag är främjandet av gatukonst. Vänsterpartiet lämnar därför följande motion till Bollnäs kommunfullmäktige.


Bollnäs är årets kulturkommun år 2012, vilket innebär att vi är jättebra på kultur!
Vi har ett brett och bra kulturutbud som riktar sej till stora delar av alla ålderskategorier inom vår befolkning och som passar många smaker! Vi är rätt så unika i landet!

En sak som Vänsterpartiet dock saknar och som en kulturkommun av rang borde ha, är grafittiväggar eller fredade platser där det är lagligt att ge uttryck för kulturyttringen gatukonst!

Vi anser att gatukonst också är en del av kulturen och den borde få synas och ta plats i ett lagligt forum! Idag dyker många målningar upp på undanskymda ställen, där det är förbjudet att måla grafitti!

Vänsterpartiet har varit ute och dokumenterat flera av de konstverk som finns och vi tycker den förtjänar en större publik, och framförallt att det borde finnas lagliga ställen att måla grafitti på.

Vi tror också att lagliga platser för att måla grafitti skulle få bort en del okynnesklottrande, det skulle också kunna lyfta fram gatukonsten som kulturart.

Grafitti kan vara väldigt vackert, den fascinerar berör, väcker känslor och reaktioner! Ofta bär den också fram ett budskap! Och vi vet att all slags kultur har en betydelse i samhället, den stärker och förändrar och bidrar till människors välbefinnande! Det vore dumt av oss att inte ta tillvara de konstnärer vi har i Bollnäs som idag verkar i det fördolda!

Att som kommun bidra med lagliga ställen för kulturyttringen grafitti/gatukonst behöver inte innebära några extra kostnader, det finns ställen idag, som skulle kunna göras till lagliga zoner för grafitti! Och en grafittivägg i det offentliga rummet behöver inte kosta skjortan.

Därför yrkar vänsterpartiet på:

– Att man undersöker om det är möjligt att införa grafittizoner på lämpliga ställen.

– Att motionen också remitteras till ungdomsrådet förutom de andra instanser den skall till.