Månadsarkiv: augusti 2006

Sjukvårdspartiet kräver inte längre att Bollnäs återupprättas som fullvärdigt akutsjukhus med akutkirurgi

”Kanske är det dags att ta sig en funderare på om inte Bollnäs sjukhus bör och ska öppna upp akutkirurgin igen”. Skriver representanterna i sjukvårdspartiet Anette Thorén och Lisa Lind i en debattartikel i Ljusnan den 22 augusti.

Det här var ett krav som man från sjukvårdspartiet gick till val på och som också Stig Zettlin sjukvårdspartiet uppgav (på landstingsfullmäktige i Söderhamn i juni 2005 ) att hans parti hade som krav, för att ingå i en majoritet med dom övriga borgerliga partierna.

Idag existerar inte det kravet längre för sjukvårdspartiet:
Kenneth Nilshem Centerpartiet berättade på landstingsfullmäktige den 29/11 2005 att man arbetade med en gemensam valplattform och att sjukvårdspartiet inte har ställt något krav vid dessa förhandlingar. Stig Zettlin medgav även han på landstingsfullmäktige den 29/11 2005 att man inte hade några ultimativa krav. Men att man naturligtvis kommer att använda sig av det i valrörelsen. Man är nu beredd att ingå i en borgerlig allians utan löften om att återupprätta Bollnäs som akutsjukhus med tillhörande akutkirurgi.

Så även om Stig Zettlin tillkännagav att man inte längre har det som ett krav, men att man kommer att använda sig av det i valrörelsen, så ter det sig märkligt att i debatter och insändare säga att sjukvårdspartiet kräver att Bollnäs sjukhus återupprättas som ett fullvärdigt akutsjukhus med tillhörande akutkirurgi. När dom själva i dom sammanhang dom har möjlighet och makt att kräva det inte gör det.

Jag tycker det är viktigt att våra medborgare får kännedom om att man från sjukvårdspartiet inte längre har det som krav på att återupprätta Bollnäs som även om man ger sken av det i den stundande valrörelsen
För den som är intresserad eller misstror mina uppgifter, så går det att kontrollera att mina uppgifter är riktiga genom att gå in på landstingets hemsida www.lg.se och lyssna på landstingsfullmäktige i Juni 2005 samt landstingsfullmäktige den 29 November 2005

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Stoppa privatiseringarna

Privatiseringar och avregleringar har lett till både högre priser och sämre kvalitet. Dessutom tvingas vi välja mellan en massa alternativ som vi egentligen inte vet något om.

De privata entreprenörerna inom vård och omsorg har vinstkrav från sina aktieägare. Det får personalen betala med uppsägningar, högre arbetstakt och sämre löneutveckling.

Självklart blir också kvaliteten i verksamheterna lidande. Kostnaderna för kommunerna har inte blivit lägre. Däremot har aktieägarna blivit rikare.

/ård, omsorg, utbildning och andra välfärdstjänster ska styras av behov, inte av vinstintressen. Därför vill vi att de ska drivas offentligt.

Kommunikationer, posthantering, el och värme ska produceras effektivt, miljövänligt och till lägsta möjliga pris för alla. Vinstintressen ska inte gå före samhällsnytta och demokrati.

Vänsterpartiet vill sätta stopp för privatiseringsvansinnet.
Det är det klart bästa valet.

Anna-Maria Forssell Mörk
Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Kommunprogram för Vänsterpartiet Bollnäs

Det samhälle vi vill ha i framtiden bygger på alla människors lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist samhälle som är fritt från förtryck.

Genom vår grundsyn på människan innebär det att vi kämpar för en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser. Vi i Vänsterpartiet menar att resurserna skall fördelas medmänskligt efter behov och från var och en efter förmåga.

Vi vill tillsammans med er driva tanken vidare om alla barn, kvinnor och mäns lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill tillsammans med er driva tankarna om solidaritet, jämställdhet och rättvisa.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att kraften till detta finns hos oss gemensamt – oss det ”vanliga” folket. Låt oss Bollnäsbor visa vägen till en bättre kommun, en kommun för ALLA.

Uppdrag HÄLSA!  Vi i Vänsterpartiet vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade äldreomsorg och handikappomsorg. Det är behoven som skall styra oss i detta arbete och inte marknaden. Den ska vara solidariskt finansierad och fri från vinstintressen. Vänsterpartiet vill också arbeta för att öka inflytandet och säkerställa rätten om valfrihet i boendet.

Den vård som vi i Vänsterpartiet arbetar för bygger på en god omvårdnad, helhetssyn samt ett medvetet könsperspektiv.

 • Vi i Vänsterpartiet vill utveckla boendestödet för människor med psykisk funktionsnedsättning.
 • Vi vill säkerställa pensionärers rätt till vistelse utomhus om så önskas, även om man bor i särskilt boende
 • Vi vill inte att våra äldre skall bli handelsvaror på en marknad.
 • Vi vill att samhället skall vara en plats för ALLA oavsett förmåga eller "jag"

Uppdrag JÄMSTÄLLDHET! Vi i Vänsterpartiet tycker att man skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man är man eller kvinna. Kvinnor har idag lägre lön än män. Kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, är det långt kvar innan kvinnor har hela lönen och halva makten. O-jämställdhet återskapas genom beslut som fattas och verkställs varje dag.

 • Vi  vill utveckla jämställdhetspolitiken i Bollnäs Kommun.
 • Vi vill stärka kvinnors makt och höja deras lön!
 • Vi vill fastställa en handlingsplan för att systematiskt höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena

 Uppdrag KULTUR! Kulturpolitiken skall främst rikta in sig på att få många människor i aktiviteter –"att göra kultur"

Människornas egna möjlighet till delaktighet måste stärkas.

 • Vi  vill att alla barn och unga oavsett social bakgrund ska kunna delta i kulturlivet.
 • Vi  vill att skolan i större utsträckning ska ta in kulturen i sitt ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat.

Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället.

Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är viktigt att stödja och samarbeta med föreningslivet, som starkt bidrar till att människor förenas och kommer samman.

Uppdrag UTBILDNING!  Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling.

Vänsterpartiet vill minska gruppstorlekarna i förskolan och i skolan.

Vi vill också ha miniminivåer när det gäller vuxentäthet och elevernas tillgång till elevvårdspersonal i skolan, samt att ALLA ska garanteras rätten till speciallärare.

Vänsterpartiet kämpar för en skola som aktivt motverkar skillnaderna i makt, pengar och möjligheter i samhället.

Att sortera barn med likartade intressen och talanger i profilklasser leder till klyftor. Segregering baserad på begåvning är ett allvarligare hot mot demokratin, därför säger Vänsterpartiet NEJ till profilskolor.

 Alla som har barn i skolan vet att skolan inte är gratis. Trots att lagen förbjuder avgifter är det ständiga förfrågningar; 20 kronor till teater, 100 kronor till skolresan, 50 kronor till friluftsdagen och 40 kronor i fickpengar på utflykten. Därför vill Vänsterpartiet att alla aktiviteter inom skolan skall vara avgiftsfria för eleverna. Eventuella utflykter, teater, friluftsdagar och skolresor samt matsäck ska bekostas av skolan.

Etableringar av privata skolor innebär att skolväsendet kommer allt längre bort från tanken på en sammanhållen, likvärdig skola av hög kvalitet för ALLA barn och ungdomar. Utvecklingen får allvarliga konsekvenser i form av ökade klyftor. Det drabbar dessutom kommunens ekonomi och hotar att utarma de kommunala skolorna. Därför säger:

Vänsterpartiet NEJ till privata skolor.

Uppdrag MÅNGFALD!  Nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet!

Vi har ett stort ansvar när det gäller att bekämpa rasismen, här handlar det om att våga se. Kampen mot rasism och integration i vårt samhälle berör flera olika politiska områden och kräver en helhetssyn på samhället. Detta kräver att vi ständigt granskar och förändrar våra egna strukturer.

Vi vill förbättra invandrares möjlighet att få praktik samtidigt med utbildningsmöjligheterna.

Vi vill att man ska räkna flerspråkighet och mångkulturell kunskap som merit vid tillsättning vid kommunala tjänster.

Vi vill att man gör kraftansträngningar för att rekrytera människor med utländsk bakgrund till tjänster inom Barn- och Utbildning samt inom Socialtjänsten.

Uppdrag MILJÖ! Vänsterpartiet anser att ALLA har rätt till en god miljö. Den rätten är ingen lyx eller hinder för samhällets utveckling, utan istället en faktor som kan driva på vår ekonomiska och sociala utveckling.

Därför tycker vi att Bollnäs Kommun skall verka för att miljöcertifiera sig.

 • Vi vill också bevara och utveckla den kollektivtrafik vi har i kommunen och i länet.
 • Vi  vill ha ett bilfritt centrum. Detta är en förutsättning för att kunna uppnå det miljömål vi redan fastställt i kommunen.

Energisystem måste utformas för effektivare drift och ökad andel förnyelsebara resurser.

Konsumerade material måste återanvändas och återvinnas för att motverka det växande sopberget.

___________________________________________________________________________

För vänstern är tryggheten central för rättvisan

Tryggheten finns i en generell välfärd som ger tillgång till en bra omsorg, en bra utbildning, en bra vård och kultur för alla. Privata lösningar leder till att vinstintresset tar över. Om mer ska betalas via avgifter i stället för solidariskt via skattsedeln gynnas de som redan har råd att betala för bättre försäkringar, bättre vård, bättre omsorg, medan andra får stå tillbaka.

Trygghet är också att ha ett arbete att gå till, en inkomst att försörja sig på. För Vänsterpartiet är full sysselsättning det överordnade målet för all politisk verksamhet. Trygghet är ett socialt skyddsnät värt namnet. Ingen ska bestraffas för att man blir sjuk eller arbetslös Trygghet i anställningen kommer av rättigheter på arbetsplatserna. För att få trygghet på arbetsplatserna som gör att fler vågar vara kritiska och engagera sig för förändringar krävs att de fackliga rättigheterna stärks. Tryggheten finns också i en säker och rättvis tillgång till samhällstjänster som alla måste nyttja. Det handlar om tillgängligheten till vatten, el, järnvägstransporter och övrig samhällsservice. Mot oss står avregleringsentusiasterna i högeralliansen som vill sälja ut, konkurrensutsätta och privatisera – en politik som leder till att fåtalet blir rikare men alla vi andra fattigare. Trygghet för dem som studerar innebär att extraarbete eller rika föräldrar inte ska vara förutsättningen för studier. Vi fortsätter att kämpa för en höjning av studiemedlen. Tryggheten är att inte bli trakasserad och diskriminerad på grund av funktionshinder, sexualitet eller etnicitet. Hoten mot tryggheten kommer från höger. Rättvisa kommer från vänster!

Ann-Renée Forsström  Vänsterpartiet

Marita Hillströms Vänsterpartiet