Kultur

Det finns en brist på kunskap om den  skapande delen av människan och de estetiska uttrycksmedlen. Det speglas inte bara i makthavarnas oförmåga och ointresse när det gäller de konstnärliga utövarnas livsvillkor, utan också i nedvärderingen av estetiska ämnen i skolan, kravet på att varje aktivitet i första hand ska vara ekonomiskt lönsam och i synen på kultur som något extravagant i budgeten.

För vänsterpartiet är kultur en självklar del av välfärden, då det ger människor ett innehåll och en mening. Kulturen är en stor del i samhällsutvecklingen och vi vill att det ska avspeglas i vår politik för staden. Kulturyttringar måste stå fria från politiska bedömningar, men samtidigt är stora delar av det icke kommersiella kulturlivet beroende av samhällets stöd för sin existens, därav har det också en plats inom politiken.

Vänsterpartiet vill därför

– Att fysiska kulturmötesplatser ska ingå som en självklar del i samhällsplaneringen.

– Att kommunen tillhandahåller kulturutvecklare som kan hjälpa till att stötta, utveckla, och jobba uppsökande samt att länka samman det ideella kultur och fritidslivet, för en positiv och inkluderande samhällsutveckling av Bollnäs.

– Vi vill att Kulturskolan ska vara avgiftsfri

– Vi vill ha pedagoger med varierande kulturell bakgrund inom Kulturskolans område för att tilltala nya grupper av elever.

– Vi vill utöka kulturskolans uppdrag och spetskompetens från musik till att gälla fler estetiska områden, exempelvis olika gestaltande former och konstkunskap.

– Vi vill höja föreningsstödet till våra avtalsföreningar, så kvalitén kan bibehållas men också utvecklas.

– Våra folkbibliotek skall utgöra kunskapsbanken och vara en plats för möten, öppna för alla oavsett ålder, kultur, identitet och de ska vara fria från kommersiella krafter.

– Vi vill att fritidsgårdarnas storlek och öppethållande ska anpassas utifrån behov och innehållsmässigt anpassade utifrån ungdomarnas önskemål.

– Gumpels skejthalls speciella metodik, utan åldersgränser men med trygga vuxna förebilder kring ett gemensamt intresse, ska säkerställas och deras personalförsörjning ska tryggas.

– Vi vill att utrymme för föreningars möjligheter att affischera för kultur och fritidsevenemang prioriteras före reklam.

– Vi vill att möjligheterna till konstyttringar i det offentliga rummet ökas och att man avsätter resurser till utsmyckning och underhåll av konstverk i kommunal regi.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *