Månadsarkiv: november 2013

Maria Mörks anförande i kvällens budgetdebatt

Image13Bollnäs kommun står med majoritetens budgetförslag väl rustat för framtiden inte bara beräknat på skatteintäkterna utan med i beräkningarna är också oron på den globala finansiella marknaden. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Om man tog bort exporten skulle BNP falla med 50 procent. Det är också exporten som ligger till grund för den välfärd vi byggt upp, därför är vi också beroende av hur det går för de länder som vi handlar med men också av vårt EU medlemsskap, nu när europeiska centralbanken väljer att sänka styrräntan så sjunker kronan, därmed också vår export och likaledes arbetstillfällena. Vi vet inte heller i denna stund när och om vår riksbank tänkt sig sänka eller höja räntan och följa efter ECB för att lindra fallet för Sveriges del. Vi är alltså väldigt känsliga för konjunktursvängningar och då gäller det att lägga en budget som klarar dessa, utan att kommunen dessutom behöver bidra i onödan till att öka på de lokala arbetslöshetssiffrorna.

Vår skattekrona och vårt budgetförslag ger ett utrymme för ett ansvarsfullt överskottsmål på 2% för 2014, och det gör att vi kommer stå rustade både för svängningar som vi vet kommer men också satsningar och investeringar och göra det i balans. När man lägger en budget måste man se till både omvärld och närområde – det är klokast så – det var därför jag var inne på omvärldsläget för det spelar roll. Skatt är dessutom priset för civilisationen, och vill vi ha en värdig nivå på våra kärnverksamheter måste vi ta ut den skattesats som behövs för att finansiera detta. Idag sker dessutom ingen omfördelning från statligt håll, efter devisen från var och en efter förmåga, till var och en efter behov! Då blir det kommunens uppgift att fungera utjämnande med de medel som står till buds.Våra barn ska inte behöva vara brickor olika mycket värda, beroende på hur fattig eller rik man föds. Våra äldre ska vara garanterade en värdig ålderdom! Och vi vet idag att marknaden kan aldrig fylla det behovet utan att någon kommer i kläm.

De satsningar vi vill göra är därför på följande områden:

*Barn och unga. Vi har bedömt kulturen i skolan så pass viktig att vi vill satsa på den. Vi vet att inlärning sker på många olika sätt, att lära via kultur, musik, teater, rytm och dans fungerar många gånger bättre än konventionell katederundervisning. Att satsa på kulturen i skolan är en investering i alla våra elever så att de ska nå mål och få bra resultat.

*Vi vill också säkerställa alla våra fritidsgårdars existens, därför stärker vi budgeten för detta. I tider där man drar ner överallt annars, är en meningsfull fritid förebyggande för kostnader som annars skulle dyka upp i framtiden.

*Vi vill göra riktade satsningar i äldreomsorgen! Vi vet att här ligger vi 6% lägre än standardkostnaderna, vi har för få ssk-boendeplatser och att behovet i framtiden ökar. Vänsterpartiet vill ha god kvalitet, satsa och göra förbättringar så att vi fortsätter har en äldreomsorg värd namnet i Bollnäs.

*Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. De har växt istället för att krympa de senaste åren. Vi ska vara glada att det föds fler barn, men då måste vi även ha en dräglig miljö både för barn och pedagoger. Vi vet att de som gått förskola är de som oftast lyckas allra bäst i skolan senare,  eftersom förskola fungerar utjämnande och kompensatoriskt, men då gäller att man har mindre barngrupper och vi vill inte att barnen ska betala krisen. Därför lägger vi medel på detta så att vi kan ordna fler dagisavdelningar och ev anställa mer personal.

*Vi vill också göra satsningar så att de som idag står längst från arbetsmarknaden kan bli anställningsbara. Idag lägger vi 70% av vårt försörjningsstöd på människor som inte klarar sig på sin a-kassa. Det här är människor som egentligen ska vara ute på arbetsmarknaden, men i dagsläget finns inga jobb, de har inte rätt utbildningar för vår arbetsmarknad osv.

Istället för att cementera fast dem i försörjningsstödet, vill vi ge dem en ärlig och förbättrad chans att få jobb. Avslutar med någonting  som blivit tradition i mina budgetanföranden, ett citat naturligtvis, och denna gång av en moderat – Utrikesminister Carl Bildt. ”Problemet i Sverige är inte att det växer så det knakar, utan att det knakar utan att växa”. Och trots Carl Bildts metafor för hur läget i Sverige ser ut idag, så vill vi i majoriteten visa på att vi kan göra skillnad. För om det knakar då måste man satsa för att få det att växa och det vill vi, och där avslutar jag och yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.

Vänsterpartiet agerar i frågan om delade turer i Bollnäs Kommun

BZaULY8IIAAczLAMOTION OM ÄLDREVÅRDEN.  Äldrevården är ett område som kommer att växa i vår kommun. Det kan vi med stor säkerhet säga eftersom vi vet att andelen äldre kommer att öka. Detta kommer att ställa stora krav på nyrekrytering av kvalificerad personal. Tyvärr vet vi att vårdyrken inte idag är särskilt attraktiva att söka till. Vi har allt för få som väljer vårdprogram i gymnasieskolan för att vi ska kunna säkerställa en god vård i framtiden. Bollnäs har sedan länge ett beslut om rätt till heltid och det är bra. Nästa steg bör nu vara att avskaffa de delade arbetsturer, som finns inom äldrevården.

Vi är medvetna om att det är svårt att schemalägga arbetstider så att vi får en bra effektivitet och att det kan betyda att det på vissa ställen kan behövas en personalförstärkning. Vi menar ändå att det är en nödvändig åtgärd och som kan ge vinster på både kort och lång sikt. Idag har vi en hög sjukfrånvaro inom äldrevården och det kan bero på en ansträngd arbetssituation då det är ett tungt arbete i sig och detta i kombination med delade turer gör långa dagar, vilket ger mindre möjlighet till meningsfull fritid. Vi menar att en minskad sjukfrånvaro skulle vara en positiv effekt både för den anställde och för kommunen som arbetsgivare. Den långsiktiga vinsten är naturligtvis att attraktiva arbetsplatser lockar fler att välja vårdyrken och det ger större möjlighet att få utbildad personal.

 
Självklart blir det också positivt för våra äldre att få hjälp av personal som mår bra. Det finns kommuner som har avskaffat delade turer för vårdpersonal bland annat Avesta, Kungälv och Helsingborg.

Vi föreslår därför:
1) Att Bollnäs kommun aktivt ser över möjligheten att avskaffa delade turer inom vården och under år 2014 presenterar en plan för detta och vilka eventuella kostnader det skulle medföra.

2) Att målsättningen ska vara att de delade turerna ska vara avskaffade senast under år 2015.

Göran Jansson (V)
Anna Maria Forsell Mörk (V) 

Möteskalender 2014

På medlemsmötet igår fastställdes kalendern gällande våra medlemsmöten för 2014. Platsen och tiderna är desamma, samling vid stadshusets entré  kl. 19.00.

  • Mån 13 januari
  • Mån 3 februari
  • Mån 3 mars
  • Tis 1 april
  • Mån 5 maj
  • Mån 9 juni
  • Mån 1 september
  • Tis 30 september
  • Mån 3 november
  • Mån 1 december

Ove Zäll ny ersättare i tekniska nämnden

ove2013 På kommunfullmäktiges sammanträde i måndags valdes Ove Zäll in som ny ersättare för Vänsterpartiet i tekniska nämnden. Detta efter att Felix Blom tidigare avsagt sig sina kommunala uppdrag.

Ove Zäll är 46 år och bosatt i Arbrå. Vi hälsar därmed Ove välkommen som förtroendevald i Bollnäs Kommun.