Månadsarkiv: maj 2012

Pressmeddelande – Vänsterpartiets ställningstagande i skolstruktursbeslutet

Vänsterpartiet stödjer inte den överenskommelse som slutits mellan

övriga partier av följande anledningar;

1. Kommunen ska enligt lagstiftning ej gynna någon särskild part.

Överenskommelsen öppnar upp för att uppmuntra och underlätta för att

friskolor skall komma till stånd genom riktade överlåtelser. Det

befinner sig i gränslandet för vad som kan anses vara lagligt.

Grundläggande EU-rättsliga regler om statligt eller kommunalt stöd

finns, där lagen säger, att kommunen ej får gynna vissa företag eller

viss produktion, ej snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen.

2. SKLs modell anger att anbud skall tas in från flera intressenter

för att åtstadkomma marknadsmässiga värderingar, för att undvika att

någon enskild gynnas. Detta för att man inte skall riskera bryta mot

lagen.

3. Av skrivningarna i dokumentet framstår det som att man anser att

man från kommunens sida bör gynna enskilda intressen. Skrivningarna

tenderar till att man riskerar att bryta mot lagstiftningen.

4. Vänsterpartiet anser att gemensam välfärd som skall finansieras av skattepengar också skall drivas i offentlig regi.

Vi vill inte privatisera för privatiseringens egen skull, det vill säga av ideologiska skäl. .

Vi anser inte heller att en avveckling av kommunal verksamhet ska ske genom

avknoppning.

****Att lägga ned kommunala skolor för att kunna överföra resurser för en bättre kvalitet, kan inte uppnås ifall skolor blir privata, kostnaderna för skattebetalarna blir högre eftersom det tillkommer kostnader för ökad administrationa samt högre lokalkotnader etc. när skolor blir privata.

I privat regi råder vare sej offentlighetsprincipen eller meddelarfrihet, så som det gör i kommunal regi.

****Exempel Fransson och Wennemo (2003) identifierar tre omständigheter som medför att de fristående skolorna driver upp skolutgifterna för kommunen.

*För det första pekar de på att fristående skolor medför en skolpliktskostnad, vilket är den extra kostnad som kommunen drabbas av för att ha beredskap att bereda alla barn plats i skolan, om exempelvis en fristående skola lägger ner sin verksamhet,

eller som en följd av att kommunen inte kan förutse hur många elever som kommer att söka sig till friskolor.

*För det andra pekar man på att det finns en kostnadsdrivande effekt inbyggd i den nuvarande utformningen av ersättningssystemet, som innebär att kostnaden per elev skall vara densamma i offentlig skola som i fristående skola.

Flera studier visar dock att elever med bättre studieförutsättningar tenderar att välja fristående skola, med påföljd att andelen elever med behov av extra resurser blir större i den kommunala skolan än i de fristående skolorna. Detta leder till behov av resurstillskott till den kommunala skolan, vilket i sin tur leder till ökad ersättningsnivå till de fristående skolorna. Detta kan i sin tur förväntas ytterligare förvärra problemet.

*För det tredje menar Fransson och Wennemo att den snabba ökningen av antalet friskolor gör det svårt att dimensionera storleken på den kommunala skolan.

1:a maj-tal: Björn Leijnegard

”Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket” sa Winston Churchill om de engelska stridsflygarna som försvarade landet mot den nazistiska invasionen.

”Aldrig tidigare under modern tid har så få förstört så mycket för så många och under så kort tid som den nu sittande svenska regeringen” säger jag.
Landet Sverige är Europas stabilaste ekonomi. Vi är på naturresurser ett av Europas rikaste länder, men trots det så dör människor av fattigdom i vårt land. Sjuka utförsäkras och krävs att söka jobb som saknas även för de friska. Folket måste utbilda sig säger den högra handen samtidigt som den vänstra handen lägger ner utbildningsplatser.

Arbetslösheten är hög i Sverige men företagen tjänar miljarder varje år på att lägga ut jobben på låglöneländer. Det jobbar fler människor på svenska företag utomlands än vad det finns arbetslösa i Sverige. Att lösa arbetslösheten i landet låter i mina öron ganska enkelt. Ta hem jobben!
Sänk aktieägarnas vinstkrav så ger det sig själv. Om fler har ökad köpkraft så ökar handeln i landet. Hur svårt kan det bli?

Regeringen försöker göra vårt land till tjänare åt företagen och överklassen men det vägrar jag gå med på! Företagen ska tjäna sitt land!
Fortum tjänar mångmiljard belopp på att sälja el till oss, dyrast i landet. Det gör de genom att ockupera vår älv. Damm efter damm binder vårt vatten. Elen behöver vi, självklart men inte på bekostnad av den ekologiska mångfalden.

Älven är vår, inte Fortums! Vinsten går inte till oss utan till Finland! Fria vandringsvägar skulle innebära inte bara lax och havsöring i Bollnäsström utan även ett välkommet tillskott i kommunkassan. Turismen i regionen skulle explodera till en nivå som aldrig tidigare setts.

Nya arbetstillfällen skulle skapas, folk från hela Europa skulle se Ljusnandalen som ett turist mål. Fler campingplatser måste till och hotellen skulle vara fullbokade, något som inte H & M någonsin skulle lyckas med…

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är den paroll varje svensk regering, svensk tjänsteman eller varför inte varje svensk borde börja sin morgon med.. För hur skulle någon sjuk människa kunna utförsäkras då? Det borde stå i botten på varje kaffekopp i regeringskansliet och varje predikan i kyrkan skulle börja med de orden.
”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”

1:a Maj-tal: Anna Maria Forsell Mörk

Den 16 augusti 2010 deklarerade jag Vänsterpartiets ställning angående vår kommunala skola.

Det jag skrev om då, gäller i allra högsta grad fortfarande,
om de samordningsvinster vi får med lärare och lärartäthet för våra ungars bästa, genom att anpassa strukturen efter hur verkligheten ser ut. Tanken med vad man då kallade för ”Campus Gärdet” består inte enbart av det som skapat turbulens bland föräldrar i byskolor, det vill säja att lämna lokaler.

Grundtanken är, och det är den, som borde vara det avgörande då man pratar om skola och skolstruktur.
– Likvärdigheten, att alla elever får en undervisning värd namnet,
-att alla oavsett bakgrund, fast man inte är ett ”bra barn” som valt ”rätt förälder”, att man har rätt att lyckas med skolan.

Iden om den allmänna och sammanhållna skolan, var en del av kampen för demokratin, och kunskap var en medborgerlig rättighet, som skulle vara gemensam för alla.
Vi är på väg bort från den tanken, idag pågår en skolreform som innebär en återgång till sorteringsskolan på bekostnad av jämlikhet och likvärdighet.

Forskningen uppmärksammar problemen, av vad som händer när man samtidigt har ett vikande elevunderlag och när friskolorna etablerar sej, det uppstår segregering. På samma sätt ser det ut i Bollnäs, barn till drivna föräldrar söker sej till friskolorna och det uppstår skillnader i resultat mellan skolor, det påvisar att den kommunla skolan inte kan kompensera tillräckligt för sociala skillnader, det är skrämmande men sant.

Det kommunala ansvaret för skolan har inneburit att elever får olika förutsättningar, beroende på kommunens ekonomi, det är ett orättvist system. Man når inte en likvärdig skola med massor av olika huvudmän,
och när den kommunala grundskolan segregeras eller separeras blir allt fler beroende av hjälp hemifrån,
vilket återigen gör skolan till ett ställe där den sociala bakgrunden har betydelse för om du kommer att lyckas eller ej.

Grundtanken med ”campus gärdet” var och är,
att råda bot, att se till att kommunal skola skall kunna bedrivas på lika villkor som friskola,
och ska den kommunala skolan upplevas som ett valbart alternativ, eller fungera som ett komplement till friskolan, måste den finnas där på lika villkor, villkor som inte är desamma om man förlägger skolan ute i en by

En central 7-9 skola på gärdet, det är en demokratisk rättighetsfråga, för våra barn!
Det är hög tid att återupprätta den allmänna sammanhållna skolan och återevrövra innehållet i begreppen kunskap, lärande och bildning!
Tänk om vi dessutom kunde lova våra barn att ha deras bästa framför ögonen, istället för att fastna i kampen om taburetterna! Men att hoppas på nåt sånt, är nog att hoppas för mycket!

Kamrater, vänsterpartiet kommer i alla fall att arbeta med en sån politik, som sätter barnens rätta i första rummet, vi tänker inte kompromissa om det!

1:a Maj-tal: Göran Jansson

Internationellt sett är Sverige ett rikt land. Ändå har vi en ökad barnfattigdom, allt fler som kommer till ideella organisationer för att överhuvudtaget få mat i sig. Allt fler blir utförsäkrade och arbetslösa måste leva på försörjningsstöd från kommunerna. Hur har det kunnat bli så här och vad kan vi göra åt det? Vad är det som gör att den välfärd vi tidigare byggt upp nu inte räcker till för den som är sjuk, handikappad eller arbetslös?

Vi som har förmånen att vara friska och ha ett arbete betalar nu liksom tidigare skatt som ska kunna trygga välfärden och ge ett tryggt och drägligt liv även för de som inte av olika anledningar kan arbeta. Det har vi i vårt land sett som en självklar rättvis omfördelning för att ge en någorlunda jämställdhet. Vad som hänt nu under den tid som alliansen regerat är att vi fått något som kallas för arbetslinjen. Det går ut på att vi betalar mindre skatt med så kallat jobbskatteavdrag, men också att den som har möjlighet att anlita till exempel städhjälp får detta skattesubventionerat. Det ger naturligtvis mindre pengar att fördela till de som har det sämst.

Inte nog med detta. Vad händer med de medel som egentligen är avsedda till offentlig verksamhet som till exempel skola och äldrevård? Med den allt mer tilltagande privatisering av offentlig verksamhet ska nu pengarna räcka dels till exempelvis vård, men också till att de som tillhandahåller vården ska göra en vinst för att ge utdelning till vårdbolagens aktieägare. För kommuner som upphandlar blir det naturligtvis viktigast att den som kan utföra det billigast får uppdraget.

Det här är i och för sig inget nytt. Vi vet att det längre tillbaks gjordes auktioner där den lägstbjudande fick ta hand om en person som inte kunde försörja sig själv på grund av ålder eller handikapp. Vi trodde nog alla att den tiden var förbi för alltid, men vad som nu sker är egentligen en återgång till detta. Skillnaden är att äldre eller handikappade nu auktioneras ut i grupp och att den som ger budet ofta är ett aktiebolag.

Vi kan se på flera områden att utförsäljningar och privatiseringar av viktig samhällsservice enbart gör det dyrare och sämre för oss som är i behov av dessa funktioner. Tågtrafiken har blivit allt mer opålitlig och alla skyller på någon annan när det inte fungerar. Vi har sett att utförsäljningen av apotek visserligen gett oss fler ställen att handla på, men med försämringar i den grundfunktion de är till för, det vill säga att tillhandahålla viktiga läkemedel.

Samtidigt som vi ser den här försämringen i levnadsstandard kan vi läsa och höra om rent ofattbara utbetalningar i löner och bonusar till styrelseledamöter och direktörer. Det handlar ibland om månadslöner som motsvarar vad en vanlig löntagare tjänar på ca tio års tid. Det är naturligtvis inte pengar som skapas av sig självt utan det är vi som konsumerar varor och tjänster som får betala detta.

Vi i Vänsterpartiet är emot den här utvecklingen.

Tycker du också att det är oförsvarbart med:
Barnfattigdom i Sverige
Tilltagande skillnader i levnadsvillkor mellan fattig och rik
Storbankers oskäliga vinster på bekostnad av kunderna
Astronomiska löner och bonusar till storbolagens ledning
Att oskattade vinster från vård och omsorg förs ut till utländska skatteparadis.
Utförsäljning av allmännytta och gemensam egendom

Tycker du så vill vi gärna att du också ansluter dig till oss. Vi behöver bli fler för att göra vår röst hörd och till nästa val driva politiken till vänster för en ökad rättvisa.