Månadsarkiv: maj 2010

Yttrande betäffande majoritetens beslut om brotorget på förra veckans kommunstyrelse den 6 maj

§ 136        Brotorget – inriktningsbeslut Särskilt yttrande

Undertecknade yrkar följande: att kommunen ansöker om stämning av avtalsparten med yrkande att köpet skall gå åter i enlighet med avtalet, samt att lagfarten skall un­danröjas.

Och vill i samband med detta lämna ett särskilt yttrande:

I paragraf § 37 på Kommunfullmäktige 2010-02-22 beslutades:
att i enlighet med § 3 i avtalet mellan Bollnäs kommun och Sjaelsö hävda att köpet av Brotorget skall gå åter till kommunen,
att avslå Ängabyggens begäran att göra avsteg från § 16 i avtalet,
att slutgiltig ställning om hur torget skall utformas fastställs sedan kommunen fått rådighet över marken samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att snarast ta kontakt med ägaren, med anledning av första att-satsen.

I paragraf § 96 Brotorget – inriktningsbeslut på kommunstyrelsen den 1 april 2010 beslutades följande:

att ge kommunchefen i uppdrag att via kommunens juridiska ombud hävda åter­gång och väcka talan.

Att väcka talan innebär för oss att inleda en process. Att vi kräver att köpet skall gå åter enligt avtalet. Man har framfört kravet till de nuvarande ägarna, som ställt sig emot detta och då beslutar majoriteten i kommunstyrelsen att vi skall förhandla och ge dem möjlighet att genomföra exploatering av brotorget.

En exploatering som medborgarna klart och tydligt i olika medborgardialoger visat vad man tycker om det.

”Man vill ha tillbaka rådigheten över torget”.

”Torget tillhör medborgarna”.

Man har från majoritetens sida sagt att man skulle beakta dessa. Nu frångår man dessa medborgardialoger och förbiser tidigare beslut som vi också är tveksam till om det är riktigt.

Kommunen juridiska ombud har också vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 april 2010 samt även vid kommunstyrelsen den 6 maj uttryckt att kommunen med stor sannolikhet kommer att vinna en sådan process.

Vi hävdar fortfarande att en process skall påbörjas som möjliggör att kommunen återfår rådigheten över torget.

 Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Jan Karlsson Folkpartiet

Kent Hedberg Sjukvårdspartiet

 

 

 

 

 

Yttrande angående Vänterpartiets avslagsyrkande om att kommunen skall bekosta ombyggnationen på Långgatan

Särskilt yttrande beträffande § 135 Riktlinjer för kommunens delaktighet i tillgänglighetsanpassningen för enskilda företags lokaler Kommunstyrelsen 6 maj 2010.

Vänsterpartiet yrkar avslag till detta ärende men vill i sitt avlsagsyrkande motivera varför vi tvingas säga nej:

Vi är inte i sak emot att ta fram riktlinjer för kommunens delaktighet i tillgänglighetsanpassning. Det behövs även om man sedan bedömer varje enskilt projekt.

Det som vi vänder oss emot är den inbakning av ett godkännande av anpassningen på Långgatan (gamla PRIX-huset numera Sjaelsö) en delaktighet från kommunens sida som vi kunnat läst om i lokaltidningen Ljusnan. Vi har efterlyst detta ärende sedan det kom till vår kännedom hösten 2009 och nu först kommer ärendet (insmyget) tillsammans med dessa riktlinjer. Eftersom dessa två ärenden behandlas i ett och samma, istället för var och en för sig. Så tvingas vi säga nej till hela ärendet, även om vi är av den uppfattningen att riktlinjer måste tas fram. 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

1:a Majtal av Anna-Maria Forssell Mörk: I dagarna har moderaterna gått och basunerat ut, att deras RUT avdrag, eller pigavdrag som det heter i folkmun, gett över 11 000 nya jobb!

Det är inte sant. När man tittar efter hos Almega som är arbetsgivarnas organisation i städbranschen, då visar det sej, att det är precis så många jobb som totalt finns i branschen. Och städjobb det fanns ju redan innan man införde RUT-avdraget.

De 11 000 jobben motsvarar 7 500 heltidstjänster, och om man räknar högt på hur många jobb som blivit till på grund av RUT-avdraget, så är det bara en liten del ca 900 nya jobb som tillkommit.

Ja men så bra, kanske du tycker, att det gett 900 nya jobb. Men då måste man vara medveten om, att för de här 99 miljoner kronor i månaden, som man betalar ut i skattesubvention för pigtjänster hos de rika, hade man kunnat få ungefär 40 000 nya jobb inom äldreomsorgen och vården. Det är alltså ett väldigt dyrt sätt, att försöka skapa nya arbeten.

När man tittar i statistiken, så säjer den, att 1,3 % av befolkningen har använt sej av avdraget, Och att de flesta som använt sej av avdraget, är höginkomsttagare, (vilka säkerligen skulle kunna utnyttjat städhjälp i alla fall utan avdraget,) Danderyd, Lidingö och Täby är de kommuner där flest avdrag gjorts, och de som därmed får mest bidrag av alla skattebetalare.

Mats Morin som är LO-ekonom säjer att avdraget för hushållstjänster främst gynnar höginkomsttagare, och han får stöd i statistiken från SCB, som visar att de som utnyttjat bidraget mest,  hör till de 20% av befolkningen med högst inkomst, och Mats menar att resurserna skulle utnyttjats bättre om de satsats i offentlig sektor, det vill säja kommuner och landsting, i vården, äldreomsorgen eller skolan.

Det handlar om man vill att pengarna skall gå till generell välfärd,eller om de främst skall gå rika.

Ett annat argument som man från borgeligt håll fört fram är, att genom att subventionera tjänsterna, så skall man komma åt svartjobben.

Anna-Karin Hill ordförande i kommunal Stockholm, säjer att det argumentet inte riktig stämmer.  Hon menar, att om det kostar 300 till 500 kronor i timman och man får tillbaka hälften genom avdrag, så är det fortfarande billigare att få någon som jobbar svart, för 80-100 kronor i timman. Det finns fortfarande ett mörkertal därute, med hushållstjänster som fortfarande utförs svart. Det är inte riktigt så enkelt, att svart arbetskraft förvandlas till vit om den subventioneras.

Om man sätter sej in i hela samhällsperspektivet, så vet vi att det i nuläget finns närmare hundra tusen färre jobb inom offentlig sektor, än vad det var när den borgerliga regeringen tog över.

Och regeringen har med sin omfördelningspolitik sagt nej till både gamla och nya jobb.

Och vi vet att arbetskraftsbehovet i framtiden kommer att vara ännu större än nu inom både sjukvård och äldreomsorg och inom 20 år visar statistiken på ett glapp mellan tillgång och efterfrågan på över 150 000 personer, och med den skattepolitik som förs idag på regeringsnivå, så sätter det stopp för att de tjänster som genomförs i offentlig regi skall kunna utvecklas.

Pengarna som används till RUT-avdraget skulle göra större nytta inom den offentliga sektorn, i äldreomsorgen och vården, och skulle kunna förebygga det glapp vi vet kommer, och samtidigt kunnat lindra krisen på arbetsmarknaden.

Så därför säjer jag Nej till RUT-avdrag, som gynnar de rika på de fattigas bekostnad.

HÅLL IHOP VÄLFÄRDEN!

1: Maj – en dag för fred, demokrati och internationell solidaritet av Azad Faruk Azlan Söderhamn

1:a maj har stor betydelse för arbetarna eftersom arbetarrörelsen kämpar för bättre arbetsvillkor. Fackföreningar, vänsterpartier och folkrörelser brukar hålla demonstrationer, tal där de lyfter samhällsekonomiska och politiska frågor. De kämpar för förbättringar på arbetsplatser och välfärden.

I vissa länder firar man även första maj för att kämpa för fred, demokrati och respekt för sina grundläggande rättigheter som yttrandefriheten.

Denna dag började man fira till minne av arbetarrörelsens första internationella kongress i Paris 1890.

Första maj är den enda röda dag i Sverige som inte har sin bakgrund i religion vilket innebär att alla i Sverige kan fira 1:a maj utan att det stöter mot någon religion. När man firar 1:a maj här i Sverige, behöver man inte vara rädd eller hindrad av någon, men tyvärr är det inte på samma i alla länder ute i världen.

Kurderna – ett förnekat och förtryckt folk

I de länder där kurder finns som Turkiet, Iran, Syrien, förnekas det själva kurdernas existens och deras rättigheter.

Det var i år som syriska säkerhetsstyrkor avlossade eld mot folkmassan som var samlande för att fira den kurdiska högtidsdagen NEWROZ  den 21 mars, vilket resulterar i död tre ungdomar, över 41 skadade, hundratals människor förgiftade av tårgas och flera blev anhållna.

Det är i nutid kurdiska aktivister i Iran avrättas. och det väntas flera avrättningar av våra unga kvinnor och män som kämpar för ett demokratiskt land, ett Iran där alla vill leva i fred.

Fortfarande bekämpas och förbjuds våra politiska partier och organisationer i Turkiet, ännu fängslas vårt folks valda representanter, ännu spills liv till följd av statsterrorn och ännu håller det internationella världssamfundet tyst. Trots allt detta kommer man ändå fira 1:a maj men det finns en stor oro att det kan sluta illa. De demonstrerande kan bli gripna, slagna eller dödade. 

Förtrycket i Turkiet

Kurder i Turkiet har fortfarande inte sina kulturella och politiska rättigheter och de trakasseras och diskrimineras på ett oacceptabelt sätt i hela landet.  Tortyr förekommer fortfarande.

De överenskommelser som Turkiet har skrivit under följs inte i praktiken och landet har fortfarande problem med de mänskliga rättigheter. Enligt många oberoende organisationer som Amnesty, handlar det bland annat om kränkningar av yttrandefriheten, tortyr och våld mot kvinnor och barn. Efter lokalvalet den 29 mars 2009, med en storseger för kurdiska partiets DTP som fördubblade sina röster, tolererades inte framgången av AKP`s regeringen. Sen den 14 april 2009 har de hittills arresterades över 1500 folkvalda politiker och människorättskämpar som strävar efter kurders kulturella och demokratiska rättigheter. Dessa döms till långa fängelsestraff.

Över 3000 barn har arresterats och riskerar många års fängelse för att de demonstrerat.

2009 beslutade Turkiets författningsdomstol för att der kurdiska partiet, DTP. Dess ledare Ahmet Türk och ännu en parlamenariker Aysel Tugluk förlorade sin ledamotsposter samtidigt som 38 andra DTP-medlemmar förbjöds att verka politiskt i fem år. Med början av våren började turkiska militära operationer som att bomba Irakiska Kurdistan (norra Irak) och jaga kurdiska gerillan.

Förföljelser i Europa

4 mars 2010 gjorde den belgiska polisen en stor razzia mot den kurdiska tv kanalen Roj TV. TV-sändningarna stoppades ett helt dygn och datorer samt elektronisk utrustning förstördes. Polisen arresterade även två före detta kurdiske parlamentariker; Zubeyir Aydar och Remzi Kartal. De är nu frisläppta, men väntar på rättegång och har restriktioner mot att lämna Belgien.

Förslag till lösning på den kurdiska frågan i Turkiet

1. Som ett led i demokratiseringen av Turkiet måste Kurdernas existens erkännas och säkras i grundlagen. En ny turkisk grundlag måste acceptera olika kulturers existens, och dessas rätt att manifesteras på ett demokratiskt sätt.

2.  Rätten till en egen kultur och ett eget språk måste skyddas rättsligt. Det ska inte finnas restriktioner när det gäller Radio, Tv och Press. Samma regler som gäller turkisk Tv och Radio ska även gälla sändningar på kurdiska och andra språk. Den rättsliga ordningen för kulturella aktiviteter ska vara jämlik

3.  Grundskoleutbildning skall vara på kurdiska. Alla som vill, ska kunna läsa på kurdiska i skolan. Även när det gäller universitetsutbildningar ska det finnas högskolor som undervisar i kurdisk litteratur, språk, kultur och historia.

4. Alla hinder mot yttrande- och åsiktsfrihet samt politisk verksamhet måste tas bort. Rätten att engagera sig i den kurdiska frågan samt rätten att fritt organisera sig politiskt måste erkännas.

Vi kurder i Sverige vädjar till det svenska folket och regeringen;

–          att sätta press på turkiska staten att stoppa bombningar mot gerillan och gerillans fästen

–          att kräva att det startas en dialog för att lösa kurd frågan på ett fredligt och demokratiskt sätt

–          att stoppa avrättningarna i Iran

Länge leve 1 maj !

Solidaritet med det kurdiska folket!

Solidaritet med det svenska folket!

2:a talet på 1:a maj av Ann-Renée Forsström med lokal inriktning

Vi har ett val nu i september ETT VIKTIGT VÄGVAL! I mitt förra tal så framförde jag vikten av att byta regering, byta politik för att värna och bygga världens bästa välfärd. Men det är inte bara riksdagsvalet som är viktigt, vi har också att välja politiska företrädare i kommunen och i landstinget.

Socialdemokraterna har också klart uttalat att valet är viktigt!!! Skall vi åt höger, eller skall vi åt vänster, har Marie Centervall vid flera tillfällen frågat. Och det kan man verkligen fråga sig! För samtidigt som Socialdemokraterna talar om detta viktiga vägval så lämnar man allt öppet till efter valet. Man kan tänka sig att fortsätta samarbetet med Centerpartiet efter valet, beroende på valresultat. Detta gäller både Bollnäs kommun och Landstinget Gävleborg.

I det kommunala samarbetet mellan Socialdemokraterna och Centerpartiet så har man från socialdemokratin svikit en del av sina tidigare ideologiska viktiga ställningstagande. Man har exempelvis accepterat skolpengen, något som man tidigare bestämt tagit avstånd ifrån. Skolpengen leder till att det blir svårare att fördela rättvist efter behov. Och detta är inget som man tvingats till på grund av bildandet av några friskolor utan det var en av frågorna som man backade på för att få istånd samarbetet med Centerpartiet.

Man har accepterat bildandet av ett koncernbolag ett bildande av ett bolag som skall styra över de andra bolagen.
Märkligt eller hur! Det här bildandet av koncernbolag sa man också inte skulle innebära några merkostnader. Men flera av oss har redan läst att Kommunchefen får ett lönepåslag på 12 000:- i månaden för att vara vd till detta bolag.

Man har stillatigande sett på när Centerpartiet drivit igenom införandet av LOV (lagen om valfrihet) trots att man haft en överenskommelse om att inte lyfta frågor där oenighet råder (det är vanligt att man har sådana överenskommelser i samarbetande majoriteter).
Överenskommelsen innebär att man låter ärenden/beslut där det råder oenighet mellan de partierna som ingår i majoriteten att vara tills efter valet.
Majoriteten i socialdemokratiska arbetarkommun sa klart NEJ till LOV vilket man också presenterade i ett uttalande i tidningen Ljusnan, med en klar argumentation om VARFÖR man sa nej.

När så de socialdemokratiska ledamöterna i socialnämnden röstade nej så var det med en helt annan argumentation än vad man tidigare uttalat från partiet.

Men det jag menar är att om man från det socialdemokratiska partiet menat allvar med sitt NEJ till LOV så hade man hävdat den överenskommelse man hade i majoriteten, vilket man alltså INTE gjorde. Så jag menar att deras underlåtelse att hävda överenskommelsen gjorde att deras NEJ egentligen var ett JA.

Man har från socialdemokratin haft ett kommunalråd som kört sina egna race. Trots att man från partiet tydligt tagit ställning i olika frågor så har man fortsatt låtit detta fortgå ”man har strykit honom medhårs”

Vi har haft Kina-resor och kommunal representation, utan formella uppdrag från kommunen, som det beslutats om utan någon delaktighet eller information till oppositionen eller kommunstyrelsen.

Visserligen så är det de partier som leder kommunen som har makten och den slutgiltiga rösten i olika frågor.

Men i en demokrati så tillåts alltid oppositionen att delta i beslut. Man ges möjlighet till att framföra förslag eller synpunkter i olika ärenden, även om det till syvene och sist alltid är majoriteten som bestämmer.

Under den här perioden som kommunen har styrts av Socialdemokraterna och Centerpartiet så har flera beslut om resor och representation beslutats av kommunledningen d.v.s. kommunalråden och det har gjort en medveten utestängning av oppositionen (förutom moderaterna som på nåt konstigt sätt ingått i majoriteten).

Men min poäng är att om någon skall representera kommunen så skall man utses av åtminstone kommunstyrelsen. Tillsammans med val av representant så skall även skälet/uppdraget anges och det ges naturligtvis också av kommunstyrelsen.

Förutom representant och uppdrag så skall kostnaden också anges för att man skall kunna ta ställning till om det är försvarbart.


DET ÄR DAGS FÖR EN RIKTIG VÄNSTERSVÄNG!
DET ÄR DET ENDA RAKA!

1:a Majtal Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet vill bygga världens bästa välfärd!

En välfärd utan vinstintressen, som omfattar ALLA människor och som fördelas efter behov. Då behövs en radikal kursändring i svensk politik.

Regeringens politik leder åt rakt motsatt håll. Genom avregleringar, så kallade valfrihetsreformer och skattesänkningar.

Skattesänkningar som har gynnat främst de redan rika och samtidigt har vår gemensamma välfärd allvarligt skadats.

Många är de människor som ställts utanför trygghetssystemen eller fått sänkta ersättningar.

Många är de som nu tvingas uppleva hur barngrupperna på deras barns dagis blir ännu större.

Många är dom som oroar sig för att sina gamla föräldrar, eller hur det kommer att bli den dag dom själva blir gammal och behov av hjälp.  

Högerpolitiken raserar vår gemensamma välfärd och skapar djupa klyftor i vårt samhälle.

Vi ser att inkomsterna ökar mest för dom 10 procenten som redan ligger i topp.  Samtidigt så ökar fattigdomen, antalet fattiga har ökat med 146 000 personer mellan 2006-2008.

Dessutom fördubblas barnfattigdomen bland barn med ensamstående föräldrar från 14 procent till 27 procent (2006 -2008).

Det är bara att konstatera: Mycket vill ha mer och fan vill ha fler som det brukar heta. De som redan har mycket får mer, än de som har det sämre. Högerpolitiken har också i högre grad gynnat män.

Vilket har lett till att klyftorna mellan män och kvinnor ökar.

Som om det inte vore nog leder regeringens politik till att privata bolag tar över allt mer av offentlig verksamhet som äldreomsorg, sjukvård och skolor. Dessa bolag roffar åt sig allt mer av våra skattepengar och för över dem till skatteparadis.

Det är hög tid att vända denna politik nu och sätta stopp för utplundringen.

Vi ska återupprätta förtroendet för trygghetssystemen.

Gemensamma socialförsäkringar värda namnet håller ihop vårt samhälle och lämnar inte folk utanför.

Vi ska se till att våra gamlingar som behöver omsorg får den hjälp de behöver även om de har en låg pension. Då skapar vi framtidstro.

Vi ska se till att alla barns rätt till kunskap och en bra skola garanteras. Vi accepterar inte en A och en B-skola.

En bra utbildning för alla skapar utveckling och ett bättre samhälle.

Regeringen står för söndring:

Rika mot fattiga,Unga mot gamla, Friska mot sjuka.

Vänsterpartiet står för byggandet av ett gemensamt solidariskt samhälle. Vänsterpartiet vill hålla ihop välfärden!

Ett samhälle kan mätas utifrån hur det tar hand om sina sjuka och utsatta. Sverige sköter sig dåligt i dagsläget.

Det är dags för en ny sjukförsäkring och en ny regering!

Är man sjuk behöver man sjukvård och rehabilitering för att komma i arbete.

Sjukförsäkringen ska utformas för att försörja sjuka som inte kan arbeta. Det hörs ju alldeles av sig själv en försäkring ifall du har oturen att bli sjuk.

Genom att ljuga, förvränga statistik och blanda ihop begrepp, försöker den borgerliga regeringen få stöd för sin hetsjakt på sjuka.

Man ger sken av att det är genom att förändra/försämra sjukförsäkringens utformning som människor ska komma i arbete.

Det första som måste avskaffas är 550-dagarsstupstocken. Ingen ska utförsäkras bara för att ett visst antal dagar har förflutit.

Det ska vara en bedömning av den sjukskrivnes arbetsförmåga som ska ligga till grund för ersättning. Den sjukskrivnes arbetsförmåga ska också prövas mot hur arbetsmarknaden faktiskt ser ut, inte den fantasiarbetsmarknad som tycks finnas i vissas huvud.

Vi vill ha en arbetslinje som fungerar.

Med en rimlig balans mellan kraven på individen och rätten till stöd och insatser från samhällets sida.

Det är dags för en riktig Vänstersväng! Det enda raka!