Månadsarkiv: november 2009

Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem som arbetarna under åratal byggt upp.

Den borgerliga regeringen blev vald på löftet att bryta utanförskapet, ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.
Och där till kommer försämringar i sjukvårdssystemet som är en tickande bomb

Idag har vi en situation i Sverige där arbetslösheten beräknas uppgå till närmare 12 procent och sysselsättningsgraden sjunker till de nivåer som rådde under 90-talskrisen. Ändå väljer regeringen att fortsätta sänka skatterna på lånade pengar, istället för att kraftsamla för jobben. Regelverket när det gäller sjukförsäkringar försämras och detta gör att ca 52 000 ytterligare kommer att hamna i utanförskap i samband med utförsäkringar under 2010. Samtidigt som det endast finns 7 000 platser i jobb och utvecklingsgarantins tredje fas, dit de utförsäkrade hänvisas. Försämringar i sjukförsäkringen är en tickande bomb! Dom som utförsäkras gör det på grund av de nya reglerna, inte att dom återfått arbetsförmågan. Vi har en ungdomsarbetslöshet som ökar rekordsnabbt, den är nu uppe i 27 procent (bland de högsta i Europa). Så var det med det utanförskapet som det skulle rådas bot på av den borgerliga regeringen. Den borgerliga regeringen blev vald på löftet att bryta utanförskapet, ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.

Inkomstklyftorna ökar, vi har inte haft så stora inkomstklyftor som vi har idag sedan SCB (statistiska centralbyrån) började mäta dem! Och det visar med all tydlighet på vem/vilka den borgerliga regeringens satsningar och prioriteringar gynnar. De rika blir rikare och de fattiga blir fattigare!

Regeringens antifackliga politik har gjort att ca 500 000 människor lämnat A-kassan, och arbetslöshetsförsäkringen garanterar inte längre en skälig inkomsttrygghet vid arbetslöshet. Arbetsmarknadsministern skyller dessutom långa handläggningstider på A-kassan när det i själva verket är krångliga regler och krångliga blanketter som gör så att 85%  av arbetsgivarintygen blir ifyllda på fel sätt. Regeringen har både makten och möjligheten att ändra både regelverk och blanketter

Alla dess försämringar i vårt välfärssystem gör att fler och fler människor runt om i landet är tvungen att vända sig till socialtjänsten för att få försörjningsstöd. Under sin tid vid rodret har den borgerliga regeringen redan lyckats genomföra omfattande försämringar av det svenska välfärdssystem, ett välfärssystem som det tagit arbetarna åratal att bygga upp.

Det är dags att byta regering och byta politik!!!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Regeringens låglönelinje!

Höjning av jobbskatteavdraget är ett sätt att få fler i arbete hävdar den borgerliga regeringen. I själva verket handlar det om att få folk att ta jobb med lägre löner. En låglönelinje med andra ord!

Argumentet för att jobbskatteavdraget leder till fler arbeten, är att när skatten blir lägre så kan folk ta jobb med lägre lön allt enligt finansminister Anders Borgs statssekreterare. Lars Calmfors i finanspolitiska rådet var mer frispråkig än så och menar att skatteavdraget leder till att arbetssökande accepterar jobb till lägre lön och får de fackliga organisationerna att hålla nere lönekravet.

De eventuella jobb som skapas genom sänkt jobbskatteavdrag har ett högt socialt och ekonomiskt pris, och det finns bättre alternativ. Det finns dessutom inget starkt stöd från den ekonomiska forskningen för att sänkta löner skulle ge fler jobb. Det är ett dyrt sätt att skapa nya jobb genom att strö pengar över dem som redan har. De drygt 70 miljarder kronor som skatteavdragen kostar årligen skulle räcka till att anställa 150 000- 200 000 personer inom den gemensamma välfärden. Jobb inom skola, vård och omsorg.

Sänkta skatter har varit honnörsordet för det gamla högerpartiet ända sedan vi införde allmän rösträtt. Det nya från högern i valet 2006 var att man framställde det som en arbetsmarknadspolitisk åtgärd istället för en ideologisk fråga. Man blev vald på löftet att bryta utanförskapet ett utanförskap som under mandatperioden ökat med en kvarts miljon enligt regeringens egna prognoser.

Utanförskapet och klyftorna ökar under den borgerliga regeringens styre!

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet behövs mer än någonsin!

Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden!

Många människor som valt att bli socialdemokrater eller har lagt sin röst på dem, har förmodligen gjort det för att socialdemokratin medverkat till att samhället har varit starkt när den enskilda människan känt sig svag. I det läget har socialdemokratin varit en rörelse som stått för gemenskap och delaktighet.

Idag finns inte den kopplingen lika självklart längre, bandet av lojalitet har töjts lite väl mycket och håller på att gå av.

Visst är det nya tider! Men det är inte det som är problemet för socialdemokratin, problemet är snarare slitaget i  tilliten. Det är svårt att se arbetarrörelsens löften till människor svikas gång på gång. Dagens socialdemokrater bryter sina historiska löften -Försvara människors rätt till ett bra liv. -Vi ska ha råd med människorna. Arbetarrörelsen byggde värn mot marknaden!

Idag har värnet mot marknaden monterats ned. I stället har man införlivat marknadens principer (avreglering, privatisering, konkurrensutsättning och utförsäljning) och klyftorna ökar! Om detta finns att läsa i en 6 sidor lång artikel i Ordfront 5/2009

Med anledning av ovanstående behövs Vänsterpartiet mer än någonsin, det enda parti som faktiskt försvarar den ”lilla” människan.

Vänsterpartiet försöker hålla värn mot marknaden. Vi säger Nej till utförsäljning, privatisering och avreglering av det offentliga. ”Det vi medborgare äger gemensamt”. Skattepengar skall inte gå ner i fickorna på privata intressen.

Vänsterpartiet bevakar och kommer att fortsätta bevaka krav på de fackliga kollektivavtalen eller kollektivavtalsenliga villkor.(Vilket vi varit tämligen ensam om i Gävleborgs län).

Vänsterpartiet vill ha en skola för alla, (utbildning på lika villkor). Friskolor bildar särintressen som ökar klyftorna, därför är Vänsterpartiet emot friskolor. Vi tycker att endast gemensamma, kommunala/statliga skolor skall skattefinansieras.

Vänsterpartiet vill få stopp på hetsjakten av sjuka! Vi vill bl.a. att rehabiliteringsansvaret måste ligga hos arbetsgivaren.

När det gäller arbetslösheten vill Vänsterpartiet att alla skall ha rätt till heltid och att man på sikt förkortar arbetstiden. Det leder till en mer rättvis fördelning av arbetstillfällen och möjlighet till självförsörjning.

 Vänsterpartiet sviker inte löftet till arbetarrörelsen och därför behövs vi mer än någonsin idag!

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Yvonne Oscarsson Vänsterpartiet  

Vänsterpartiet accepterar inte en tillbakagång av förskolan!

I barn- och utbildningsnämndens förslag till nivåanpassning i Bollnäs kommun 2010-2012. föreslås den samlade skoldagen för förskoleklasserna att upphöra (en tillbakagång på minst 15 år i tiden).

Nuvarande skolform har tagit många år att bygga upp och är förberedande inför den ”riktiga skolan”. Den ger barnen en mjukstart i allt vad skolan står för och vad som väntar, skolmat, skolgård, läsning, matte, rast m.m.

Den besparing som föreslagits kommer att leda till ensamarbete i stor utsträckning och det finns risk för att pedagogiken försvinner. Det blir en tillbakagång till forna tiders förvaring.

Konsekvenser för barnen blir det vi känner igen från tidigare debatt kring förändringar för de så kallade 15-timmarsbarnen. Det vill säga barn till sjukskrivna, föräldrarlediga och arbetslösa föräldrar, får gå hem efter 3 timmar då de inte har rätt till fritids. Detta leder till att (vilket framkom vid denna tidigare förändring/försämring) barn till föräldrar med utländsk härkomst, barn till föräldrar med sociala problem och barn till sjuka och arbetslösa, där man kanske bara har en bil i familjen inte ser det som möjligt att lämna barnen för så kort tid, eller att det är för mycket besvär för så kort tid. Man påbörjar segregeringen redan i förskolan. Det är barn som har turen att ha föräldrar med resurser och arbete som är vinnare.

Vi i Vänsterpartiet kan inte ställa oss bakom ett sådant förslag till försämring som ökar klyftorna och segregerar barn redan i förskolan.

Låt inte barnen betala krisen som lärarna uttrycker sig .

Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Vänsterpartiet säger NEJ till bildande av koncernbolag.

Här nedan kommer en förklaring till Vänsterpartiets ställningstagande i fråga om bildande av koncernbolag i Bollnäs Kommun

På kommunfullmäktige i Bollnäs den 26/10 har man nu beslutat att bilda ett koncernbolag .d.v.s ett moderbolag över de kommunala bolag vi har idag. För att få bättre styrning som ägare är ett motiv det andra är att kunna göra resultatbalanseringar. Om ett bolag går med vinst kan man balansera det mot ett som går i förlust! Problemet är bara att dom enda bolagen man kan resultatbalansera mellan är de som man äger till minst 90% och det gör vi bara med Bollnäs Energi och Bollnäs Bostäder och enligt min mening så skall ingen av dessa bolag gå med vinst mer än vad som behövs för investeringar och liknande. Går Bollnäs Bostäder med högre vinst än så skall hyrorna sänkas! Går Bollnäs Energi med vinst skall värmetaxan sänkas! Alltså finns inget att resultatbalansera med i dessa bolag därmed faller det argumentet! Att få en bättre styrning är ett argument som jag inte köper. Man har haft alla möjligheter i världen att styra genom ägardirektiv men inte använts sig av den möjligheten i den omfattning man kunnat och klarade man inte styrningen då så har jag väldigt svårt att se vad som skulle göra den bättre nu.

Nej det står tämligen klart att man bolagiserar för bolagiserandets skull. Några hållbara argument för bolagiseringen har man ännu inte presenterat. Vänsterpartiet röstade naturligtvis NEJ till denna bolagisering.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Marita Hillströms Vänsterpartiet

 

 

 
Bilagor:   Hämta fil   Stora ikoner Lista Detaljer