Månadsarkiv: oktober 2009

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

Operationscentra är en viktig del i Bollnäs Sjukhus som helhet!Därför blir vi orolig när vi finner att det finns en stor oro hos personalen på operationscentra i Bollnäs och med anledning av detta har en av Vänsterpartiets ledamöter i landstingsfullmäktige skrivit en interpellation för att söka svar på en del av dessa frågor som uppstått.

 

Interpellation om situationen för personal vid planerade operationer i Bollnäs!

 Personalen upplever idag en stor oro och känner också att de inte får några svar på sina frågor. För att beskriva detta skall jag exemplifiera några saker och ställer sedan frågor i samband med detta:

Man har haft besök eller fört dialog med den s.k. alliansen man har också haft en dialog med ett av landstingsråden. Men upplever att ingenting förs tillbaka till dem. "Man tigs ihjäl"

Man har ifrågasatt ett uttalande från Ulf Örvall och även hans ambition att bemanna operation i Bollnäs. Han har inte på något sätt bemött denna kritik.

Bemanningen gäller förutom operation även mottagningsdelen i både Bollnäs och Söderhamn.Det gäller även kirurgkonsulter på övriga sjukhuset.

Man har haft ett besök av divisionschefen Kjell Norman inte så att han kom av eget intresse utan efter vädjan från personalen. Vart tog mottot: "Leading by walking around" vägen

Man har förlorat 1,5 tjänst kirurger och ingen har någonsin efterfrågat VARFÖR dessa har slutat.

Från personalens sida upplever man att man underminerar verksamheten, man "trampar över" personalen och misshushåller med skattepengar. Om man inte ser till att försörja verksamheten med läkare så går ju den övriga personalen sysslolös.

Man upplever en försämring sedan man införde divisioner. Då man tidigare kunde nyttja specialister med kompetens inom flera områden som fanns på plats, på ett för patienten tillfredsställande sätt. Det gick lättare och bättre att planera då man var delaktig från verksamheten. Idag styrs planeringen till stora delar av divisionschef och underchefer.

Planerade operationer i Bollnäs har varit framgångsrik verksamhet med bra logistik och bra resultat som dessutom håller sin budget.

Dom bra resultaten är till stor del att de kirurger som arbetar här får mycket s.k. knivtid. Mycket tid till praktiskt utövande av konsten. Det beror också på en välinarbetad,flexibel övrig personal. 

Situationen i Bollnäs har uppmärksammats i en radiosändning den 5/10 och två tidningsartiklar i den lokala tidningen, den 6/10 och 9/10. Detta har inte bemötts på något sätt ifrån ledningen varken på tjänstemannahåll eller politiskt.

Även om beslut finns på att upphandla verksamheten så borde det väl ligga i landstinget intresse att denna verksamhet fungerar ända fram till övertagandet och även efter. Det handlar ju då om att köpa verksamhet och även den vill man väl skall fungera.

Man undrar också VEM som ligger bakom förfrågningsunderlaget då man upptäckt efter genomgång att den innehåller direkta felaktigheter och undrar i samband med detta hur ett upphandlingsunderlag kommer att utformas.

Viktigt i sammanhanget är också att denna verksamhet har stor betydelse för det övriga sjukhusets överlevnad. Intensivvård och medicinska vårdplatser.

 Detta är i korthet vad som framkom vid mötet med personalen för planerade operationer vid Bollnäs Sjukhus !

Nu till frågorna som jag ställer med anledning av ovanstående och jag ställer dem till de ansvariga landstingsråden Tommy Berger och Hanna-Karin Linck:

  1. Anser ni att ansvariga chefer bör ha kontinuerlig kontakt med arbetsplatser där det finns en uttalad oro och att man som chef bör bemöta den kritik man utsätts för? Om så är fallet hur kommer ni då att agera för att detta kommer att ske?
  2. Är det viktigt för er att denna verksamhet fungerar till fullo även om den skall läggas ut för upphandling? Om så är fallet hur kommer ni att agera för att detta kommer att ske?
  3. Om man på grund av bemanningsproblematik inte kan driva verksamheten fullt ut hur kommer det då att påverka kö-situationen och de väntade kö-miljonerna?
  4. Varför har man inte efterfrågat skälen till att man förlorat 1,5 tjänst? Och har man för avsikt att göra detta?
  5. Man pratar mycket om lean i landstinget numera, det innebär i korthet att man skall ta vara på fotfolkets kunnande och förslag. Med anledning av detta undrar jag hur man kommer att låta berörd personal vara med vid framtagande av upphandlingsunderlaget?

Ann-Renée Forsström Vänsterparti

 

 

NEJ till LOV- lagen om valfrihetssystem

På socialnämnden den 22 oktober så röstade vår ledamot Ann-Renée Forsström med instämmande av Miljöpartiets Britt-Marie Rosenqvist avslag på ärendet om valfrihetssystem

Yttrande i samband med avslagsyrkande beträffande LOV ärende 9 "Valfrihet i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV –lag om valfrihetssystem.

Då denna lag är en möjlighet och inte en tvingande lagstiftning som ex. Vårdval inom landstingets primärvård. Så anser vi att man från kommunen borde säga NEJ till detta. Till skillnad från de borgerliga partierna tillsammans med socialdemokraterna så anser inte vi att konkurrensutsättning och privatisering är den enda möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen. Vi menar att med det med privatisering/konkurrensutsättning bara skapar en "falsk" skenbar valfrihet. De ger bara de äldre möjlighet att välja företag!

Riktig valfrihet innebär istället att de äldre ges makt över sin vardag. Att de äldre själva skall få bestämma hur hemtjänsttimmarna skall användas. Med exempelvis möjlighet att byta en insats mot en annan.

Konkurrensutsättning kan leda till mer byråkrati och sämre tjänster. För att få fullgod privatiserad service måste avtalen vara extremt detaljerad och uttömmande för att inte skapa kryphål, där vinstmarginalen kommer från minskad service.

Riktig valfrihet för de äldre går att skapa i kommunens egna verksamhet, för det behövs inga privatiseringar!

Och har man inte för avsikt att införa denna privatisering så anser vi att det är rent resursslöseri att ge uppdraget: "att inleda processen med framtagande av förutsättningar och konsekvenser av ett införande av LOV i förta hand inom hemtjänsten."

Det som ytterligare talar emot detta är att vi redan tidigare haft en utredare (Solveig Nilsson) som presenterat sin utredning "Utredning, underlag för ett politiskt beslut att införa ett valfrihetssystem i äldreomsorgens verksamhet enligt LOV- lag om valfrihetssystem. Upprättat den 20 augusti 2009.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet

Kompetenssänkning i kommunen.

På socialnämnden den 22/10 i ärendet: Förslag till åtgärder med möjlig effekt från och med 2010 Yrkar Vänsterpartiets ledamot
Ann-Renée Forsström, med instämmande av Britt-Marie Rosenqvist (Mp) avslag på 6:e att-satsen : att reducera antalet sjuksköterskor med 3 årsarbetare och lämnar härmed ett särskilt yttrande:

  

Vi anser att en minskning av 3 sjukskötersketjänster ger försämrade möjligheter till förebyggande åtgärder t.ex. läkemedelsgenomgångar, undernäring, trycksår, fall, förstoppning, oro och smärtlindring.

Minskad tillgänglighet för akuta bedömningar och sjukvårdsinsatser som kräver sjuksköterskekompetens. Vilket kan leda till att fler "kunder" får transporteras till akutmottagning eller får vänta på bedömning och smärtlindring.

Det finns risk för att sjuksköterskearbetet blir mer punktinsatser och helhetssynen går förlorad.

Sjuksköterskorna är den yrkesgrupp som ansvarar för att utveckla omvårdnaden utifrån Hälso- och sjukvård och denna möjlighet minskar.

Det finns risk för fler läkemedelsavvikelser om inte sjuksköterskan har möjlighet att följa upp läkemedelsbehandling och hantering. Att ge läkemedel till kund från en iordningställd dospåse eller dosett är utdelegerad till omvårdnadspersonal idag. Även insulingivning är utdelegerad. Men att delegera innebär inte att man fråntas sitt ansvar, även om arbetsuppgiften är uttdelegerad så är det sjuksköterskan som fortfarande bär ansvaret för detta.

Det finns risk att man inte kan utföra ordinerade behandlingar hos svårt sjuka kunder.

Det finns risk att man inte kan ta emot utskrivningsklara patienter.

Det finns risk för att symtom på försämring inte uppfattas hos kund då sjuksköterskan inte har möjlighet att följa upp.

Ur en arbetsmiljösynpunkt så har sjuksköterskorna ett brett arbetsområde som de skall ansvara och ha kompetens för. Det kan gälla allt ifrån förebyggande vård till vård i livets slut. Det kommer nya tekniker som möjliggör avancerad vård i hemmet och sjuksköterskorna måste beredas möjlighet att hålla sig ajour och lära sig nyheter och utföra dessa uppgifter på ett säkert sätt. Risken är att sjuksköterskan upplever stress av båda många och svåra arbetsuppgifter. För sjuksköterskan är helhetssynen en viktig faktor för att för att kunna göra svåra bedömningar hos kund. Risk finns att dokumentationen prioriteras bort för att utföra akuta åtgärder vilket leder till risk för kund och försämrad arbetsmiljö.

I kommunen står sjuksköterskan ensam med svåra bedömningar hos kunderna och läkaren kommer en gång per vecka till äldreboendet. Ett större område innebär en större arbetsbelastning. Det är redan idag svårt att ta emot nya sjuksköterskor utan erfarenhet och möjligheten försvinner helt om man blir färre. I framtiden kommer rekryteringen att försvåras.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet.