Månadsarkiv: september 2009

Nu får det vara nog med dessa märkliga affärer !

Har upptäckt att arbete i anslutning till ”Lindexhuset” Gamla PRIX som numera ägs av Själsö har påbörjats.
Kommunens arbete består bland annat av att man skall sänka delar av gågatan för att få ingången att hamna i nivå med gatuplanet.
Det här är ett arbete som kostar omkring 150 000:- -200 000:- och jag undrar naturligtvis var beslutet är taget!

Detta med anledning av att jag har sett kallelsen till extrasammanträde med tekniska nämnden den 28/9 då just detta ärende finns med och man förväntas ta beslut om frågan då.
Jag har också hört att detta har utlovats av tjänstemän i kommunstyrelseförvaltningen tillsammans med kommunalrådet Olle Nilsson Sträng och att man ansett det rimligt att kostnaden delas 50/50 och att detta skulle kunna jämställas med den kostnad som uppstod när man gjorde iordning trottoaren på västra stationsgatan , att man då delade på kostnaderna. Detta är inte med sanningen överensstämmande. Ombyggnationerna på   västra stationsgatan betalades helt av fastighetsägaren  Tomas Sköld
Om jag inte missminner mig alldeles så riktade just Olle Nilsson Sträng stark kritik mot dåvarande tekniska nämndens ordförande Ingvar Persson som igångsatte arbeten utan formella beslut beträffande campingen. Här gör man samma sak utgår från att beslutet skall hamna i den viljeinriktning man önskar och startar upp arbetet innan  något beslut är antaget. Jag tycker detta är ett hån mot demokratin och de demokratiska processerna. Just detta genande var också något som revisorerna riktade stark kritik emot. Har man inte lärt sig? Finns ingen respekt för demokratin?
Vi borde i rimlighetens namn först få ta ställning till OM vi skall göra det, och om vi skall det så måste vi få besluta om vem som skall vara ansvarig för denna kostnad
 
Här går kommunalråd och tjänstemän utan befogenheter ut och lovar brett och vilt och förväntas att övriga partikamrater skall agera som nån sorts röstboskap och acceptera alla dessa löften. Kan vi förvänta oss att andra företagare som vill ändra sina ingångar så de blir mer lättillgängliga kan räkna med att kommunen står för halva kostnaden av en sådan åtgärd eller är det bara vissa utvalda och på vilka kriterier blir de då utvalda.
Vi måste få större ordning i de demokratiska arbetet klara ut vem som beslutar vad och i vilken ordning detta skall ske…. Jag har skrivit det förr: Vi har en märklig demokratisk ordning i Bollnäs kommun
 
Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Interpellation om GUMPELS

Nedan kan ni läsa den interpellation som är inlämnad till kommunfullmäktige från två Vänsterpartiets ledamöter. Vi gör detta för att vi tycker att det är dags att ungdomarna får besked och därmed också möjlighet att fortsätta utveckla sin ungdomsgård.

 

Interpellation

Bakgrund:

Efter lång väntan fick ungdomarna sin efterlängtade skatehall ”Gumpels fritidsgård på gamla lokstallsområdet sommaren 2008.

De har själva format innehållet och förverkligat och iordningställt allt eftersom det funnits möjlighet och resurser.

De håller på att bygga upp sin egen ungdomsgård där dom lägger ner hela sin själ och sitt hjärta!

Team Hanna gav efter vinsten i körslaget 500 000:- som ett bidrag till att utveckla denna ungdomsgård för en bredare kultursatsning. En satsning på föreningslös ungdom

Företagare har sponsrat vissa byggnationer genom ideellt arbete eller ekonomiskt bistånd.

Kommunalrådet Olle Nilsson Sträng har också uttryckt att ungdomarna skall få den bästa framtidssatsningen och att om dom vill vara kvar i nuvarande lokaler så skall de få det.

Ungdomarna har tydligt uttryckt sin önskan att vara kvar i nuvarande lokaler

Trots detta så pågår fortfarande visningar av lokaler och diskussioner om andra lösningar för ungdomarna.

Vi vill ställa följande frågor till kommunalrådet Olle Nilsson Sträng

  • Står du fast vid din tidigare synpunkt att OM ungdomarna vill vara kvar i nuvarande lokaler så skall de få det?

  • Är detta ett ställningstagande som ditt parti står bakom?

  • Varför pågår i så fall det som ungdomarna upplever som påtryckningar för att få bort dem från sin lokal?

  • Är det inte dags att ge ett formellt besked så att ungdomarna kan få ro och fortsätta utvecklingen av sin fritidsgård?

  • Är du beredd att aktualisera frågan för politiskt ställningstagande?                                                                                                            

Ann-Renée Forsström och Anna-Maria Forssell Mörk

Bollnäs 2009-09-15

 

Frågor kring Växsjö skola

Vi i Vänsterpartiet har en del frågor när det gäller renoveringen av Växsjö skola:

 

Vi vill veta de totala kostnaderna för de olika alternativen

 1. Ombyggnation av nuvarnade Växsjö skola?

 2. En redogörelse (inte antagande eller uppskattande tagna ur luften) för vad det skulle kosta att lösa denna situation med moduler?

 3. Vad innebär det för kostnader om eleverna får flytta till Nyhamre skola och då vill vi veta mellanskillnaden av de skolskjutskostnader som eleverna som går på Växsjö skola idag och vad kostnaderna blir om dessa elever måste ha skolskjuts till Nyhamre. Alltså merkostnaden!

Vi har också hört att vid en flytt till Nyhamre skulle det innebära större elevgrupper, alltså fler elever per antal lärare och undrar i samband med detta om man inte kan tänka sig att även lärarna flyttar med?

Vi vill också se en redogörelse för det totala antalet elever i kommunen inför framtiden och hur denna utveckling ser ut att bli. Anledningen till detta är att vi ser det som resursslöseri att renovera lokaler som dessutom kostar i drift om vi kan klara skolverksamheten med de lokaler vi idag redan har. Detta när vi också vet att Barn- och utbildningsnämnden redan idag har för mycket lokaler i förhållande till antalet elever och dessutom går mot ett stort underskott.

Vi befarar också att lokalkostnaderna tenderar att öka på bekostnad av pedagogik och elevhälsa.

Höga lokalkostnader för skolverksamheten riskerar att alla elever i kommunen får mindre pengar över till innehållet i skolan.

Kan vi istället använda de lokaler vi har så får vi mer pengar över till att bedriva verksamhet inne i skolan!

Ann-Renée Forsström och Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet