Månadsarkiv: oktober 2008

Chefsavtal

Anders Eklund skriver i sin ledare i tidningen Ljusnan den 7 oktober återigen om tillvägagångssättet vid informationen som gavs på arbetsutskottet den 17 april beträffande anställningsavtal för förvaltningschefer och undrar om undertecknad med flera satt och sov eller inte minns informationen.
Jag har i en tidigare debattartikel försökt förklara att någon information om nivåer eller summor beträffande avtalen aldrig gavs. Utan informationen handlade om att principen att man skall ha en grundlön med chefstillägg och att konstlade tjänster inte skall inrättas då människor avslutar sitt chefskap. Något/några avtal visades aldrig upp och några summor nämndes heller inte i sammanhanget. Kommunalrådet Olle Nilsson Sträng har vid två tillfällen (på två kommunstyrelsesammanträden) också tillkännagett att det var så det gick till.

Jag tog även upp frågan på senaste kommunstyrelsen den 2 oktober, då informationen om uppsägning av tidigare förvaltningschefen på Barn- och utbildningsförvaltningen togs upp bakom lyckta dörrar.

Jag tycker det är ytterst pinsamt att det finns människor som tror att vi (undertecknad samt ytterligare två ledamöter) fått informationen men glömt den, då så inte är fallet och jag tycker väl att det vore på sin plats att kommunalrådet informerade och tillkännagav om hur det egentligen gick till.

Återigen så gavs ingen information om summor eller nivåer och inga avtal visades upp. Första gången jag sett dessa avtal var i samband med deligationsärendena på kommunstyrelsen den 2 oktober.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

15 timmarsbarn

Ja så kallas dom barn som har rätt till barnomsorg 15tim/vecka även om föräldern/föräldrarna har sjukersättning eller är arbetssökande. Tidigare har föräldrarna till dessa barn kunnat ha barnet på förskolan (som det numera kallas) 5 timmar 3 gånger per vecka. Barnen har då kunnat leka oavbruten och äta lunch tillsammans med kompisarna på förskolan, när de varit där en längre sammanhängande tid.
Barn- och utbildningsnämnden har nu beslutat att dessa barn endast får vara på förskolan 3 timmar per dag och tiden planeras utifrån förskolan och dessa barn får heller inte längre äta lunch på förskolan. Önskemål från föräldrarna tar man inte längre hänsyn till.
Detta beslut har tagits som en ren besparingsåtgärd med anledning av det underskott som barn- och utbildningsnämnden har. Barn- och utbildningsnämnden skulle spara cirka 2 miljoner på detta beslut.

  

Våra frågor är:

HUR mycket har man sparat på denna åtgärd? Då avgiften för dessa barn sänkts på grund av att de inte får äta lunch på förskolan längre.

HUR stora personalreduceringar har gjorts? Personalen brukar vara den stora kostnadsdrivande för verksamheter och enligt uppgifter från personal från olika förskolor har ingen personalreduktion gjorts.

HUR mycket har matkostnaden sjunkit? Här torde det vara en väldigt liten summa, då barn i dessa åldrar inte äter speciellt stora mängder, (och vad vi förstår så finns personalen kvar och det skulle inte innebära några större arbetsinsatser att laga mat även till 15 timmarsbarnen).

Vi undrar också över konsekvensanalys beträffande språkutveckling. Har det gjorts?

Anledningen till att vi undrar över det är att vi fått signaler från personal om att föräldrar med invandrarbakgrund avstår att lämna sina barn till förskolan efter det att denna försämring trätt i kraft. Vilket i slutändan resulterar i en försämrad språkutveckling med allt vad det innebär för dessa barn.

Vi kunde för en tid sedan även läsa i tidningen Ljusnan, att resultatet av nationella provet för årskurs 5 är sämre i år än förra årets 5:or när det gäller läsning. Tillförordnade förvaltningschefen Maj-Britt Karlsson anser att resultatet är bekymmersamt: Läskunnigheten är ju A-O för inlärning i andra ämnen och nästan allt i samhället bygger på den. Det är dessutom jättekämpigt för dessa barn, eftersom hela deras inställning till skolan påverkas av hur de behärskar läsningen.

Mot bakgrund av detta undrar vi naturligtvis om konsekvensanalys ur detta perspektiv gjorts?

 Ann-Renée Forsström (v)

Anna-Maria Forssell Mörk (v)

Marita Hillströms (v)