Månadsarkiv: oktober 2007

Så här vill Vänsterpartiet förbättra pensionärernas ekonomi:

Vänsterpartiet föreslår i sin budgetmotion att garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden 2008, 400 kronor 2009 och 500 kronor 2010.

  

Dessutom kompenserar vänsterpartiet de tidigare ATP-pensionärerna för den försämring av pensionerna som gjordes i början av 1990-talet, genom att inkomstpensionen räknas upp med 6 procent. Det är politiska beslut som har gjort att pensionerna har tappat i värde. Då är det politiska beslut som krävs för att återställa det som ATP-pensionärerna har förlorat.

 Det här är pensionärer för vilka ett tillskott på några hundralappar betyder mycket. En majoritet av de sämst ställda pensionärerna är kvinnor, därför är det här en viktig jämställdhetssatsning.

Ersättningsnivån i bostadstillägget höjs för ålderspensionärer och för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning (förtidspensionärer). Samtidigt höjs hyrestaket för personer som får sjuk- och aktivitetsersättning.

Dessutom höjer vi grundavdraget för alla som enbart betalar kommunalskatt, det är det mest träffsäkra sättet att nå grupper med låga inkomster.  Det behövs politiska beslut för att möjliggöra en bättre vardag för alla dem med låga pensioner, vi har många förslag till det.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

                                                                   Ulla Andersson Riksdagsledamot Vänsterpartiet

Olönsamt att pensionsspara?

Det är olönsamt att pensionsspara om du tjänar under 27 000 kronor i månaden och det är den borgerliga regeringens så kallade jobbavdrag som ligger bakom.

  

Den som pensionssparar medan han/hon arbetar kan få ett skatteavdrag. Sedan när vederbörande går i pension får dom ett extra tillskott till pensionen varje månad. Men då ökar också skatten och tjänar du mindre än 27 000 kronor, ökar skatten mer än skatteavdraget som gavs under tiden man arbetade. Det kan med andra ord bli en ganska obehaglig upptäckt den dagen man blir pensionär

 

Man kan ju inte låta bli att undra om det inte är en strategisk politik av en överklassens regering?

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

25 000 jobb i äldreomsorgen och höjda pensioner

Vänsterpartiet vill anställa 25 000 fler i äldreomsorgen, 8 000 i förskolan och 5 000 lärare i grundskolan. Det föreslår partiet i sin skuggbudget. Vi vill minska storleken på klasserna i skolan och barngrupperna i förskolan, samtidigt som vi vill öka kvaliteten i äldreomsorgen. Då måste vi anställa fler.

  

Men om vi vill locka fler till yrken i välfärden, i folknära jobb, så måste vi också höja lönerna.

Vänsterpartiet avsätter tio miljarder under fyra år för att höja kvinnors löner i offentlig sektor.

 

Kommuner som når resultat i arbetet med att utjämna löneskillnader ska gynnas. Genom individualiserad föräldraförsäkring får kvinnor en starkare position på arbetsmarknaden.

 

Regeringen straffar deltidsarbetslösa kvinnor med försämrad a-kassa. Vi lägger istället förslag för trygga heltidsjobb. Vi föreslår en lag om rätt till heltid, samtidigt höjer vi arbetsgivaravgiften för timanställningar och behovsanställningar. Det ska löna sig med trygga jobb.

 

Budgeten innehåller en rad rättvisereformer: garantipensionen höjs med 300 kronor i månaden, studiemedlet höjs med 1 200 kronor i månaden, och taket i a-kassan höjs från 680 till 916 kronor per dag. 

 

Vänsterpartiet föreslår att en procent av BNP ska avsättas till klimatåtgärder 2010. Vi satsar på klimatbistånd, kollektivtrafik och energieffektivisering. Våra satsningar på havsmiljö och biologisk mångfald är avsevärt större än regeringens. Med en utökad grön skatteväxling 2008-2010 minskar vi klimatpåverkan, samtidigt sänker vi skatter för låginkomsttagare och dem som bor i glesbygd.

 

Vi höjer skatten för högre inkomster och bolagsskatten. Samtidigt säger vi nej till jobbskatteavdraget som är fördelningspolitiskt orättvist och som leder till ökade skillnader mellan kvinnor och män.

 

Möjligheten till skatteavdrag för hushållsnära tjänster ska avskaffas. Vänsterpartiet säger nej till att slopa den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. I motionen utformas fastighetsskatten utifrån 2006 års regler, med de begränsningsregler som då gällde.

 

Ulla Andersson Riksdagsledamot (v)

Ann-Renée Forsström Kommun och Landstingspolitiker(v)

Medborgare som lämnar medborgarförslag får numera delta i överläggningen

På kommunfullmäktige den 24/9 togs beslut om förenklad hantering av medborgarförslag, samt om revidering av kommunstyrelsens och nämndernas reglementen.

  

Det innebär att kommunfullmäktige nu kan delegera medborgarförslagen till berörda nämnder. Men den absolut viktigaste förändringen är att i och med detta beslut får även den som väckt ett medborgarförslag delta i överläggningen i nämnden då ärendet behandlas, vilket tidigare inte var möjligt. Förslagsställaren fick tidigare "yttra sig" under allmänhetens frågestund, som är i början av sammanträdet, men inte när ärendet senare skulle hanteras. Det blev väldigt konstiga situationer där förslagsställaren skulle gissa sig till vilka frågor som skulle kunna uppstå under ärendehanteringen och försöka utveckla innebörden i sitt förslag utifrån dessa gissningar. Uppstod frågor som frågeställaren inte kunnat förutse under ärendehanteringen hade han/hon ingen möjlighet att få bemöta detta under behandlingen av ärendet.

Vänsterpartiet har alltsedan möjligheten att lämna medborgarförslag infördes strävat efter att medborgare som lämnar medborgarförslag skall få yttra sig/delta i överläggningen när själva ärendet behandlas.

Därför välkomnar vi nu detta beslut som tagits i kommunfullmäktige.

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Marita Hillströms Vänsterpartiet