Vänsterpartiet Bollnäs

Extra medlemsmöte

Extra medlemsmöte imorgon måndag 18 augusti kl. 19.00. Vi träffas i stadshusets entré.
Vi gör klart det sista inför valrörelsen med bemanning mm.
Varmt välkomna!

Göran Jansson: Uppsägningar inte rätt väg

göranSocialnämnden i Bollnäs har ett underskott, som vi givetvis måste komma till rätta med. Många beslut har tagits och de kommer att ge effekt. Bollnäs är inte den enda kommun som har det här problemet. Vi hör till de kommuner, liksom många andra norrlandskommuner, som har en hög andel äldre och därmed en högre kostnad för t ex hemtjänst. Vi har också en hög arbetslöshet, vilket gör att vi får höga kostnader för försörjningsstöd.

Folkpartiets förslag att komma till rätta med socialnämndens underskott genom att säga upp 80 personer inom socialtjänsten är inte genomtänkt. Viss personalminskning kan göras med effektiviseringar och då ska besparingen i första hand tas på mindre intag av vikarier. Vi har också en naturlig avgång av personal vid pensioneringar och anställda som slutar av andra skäl.

Att säga upp 80 fast anställda kan aldrig vara ett förstahandsalternativ. Vi vet att det på längre sikt kan bli svårt att rekrytera utbildad personal till äldre- och handikappomsorgen. Vi tänker vara med att ta ansvar för en budget i balans. Det kan ta en tid att komma dit, men vi har en skyldighet att ge våra äldre och handikappade den hjälp de behöver. Kortsiktiga ogenomtänkta besparingar kan visa sig bli dyra på längre sikt.

Motion om ökat bostadsbyggande i Bollnäs

Alla vill vi att Bollnäs ska vara en attraktiv kommun att bo i. Arbetsmarknaden är nu så att allt fler pendlar till sitt arbete och för Bollnäs är det både arbetspendling in och ut, det vill säga många bor här, men arbetar i annan kommun. Det också så att många som arbetar i Bollnäs bor i en annan kommun. För många är valet av bosättningsmöjlighet avgörande. Bollnäs ligger i framkant när det gäller bostadsbyggande, men det räcker ändå inte till.

De bostäder som byggs blir fulltecknade direkt. Bollnäs Bostäder har ett uppdrag från kommunen att bygga ett visst antal bostäder och uppföljer detta. Om vi vill få fler inflyttade till Bollnäs är det uppenbart att den nyproduktion som nu sker inte räcker till. Vi behöver fler lägenheter av alla kategorier, både för att arbetande i kommunen ska kunna bosätta sig här, men också för att ungdomar ska kunna bo kvar när de lämnar föräldrahemmet. Alla vill att Bollnäs ska öka sin befolkning, men utan bostäder är det inte möjligt. Vi föreslår att Bollnäs Bostäder får i uppdrag att de närmaste åren öka produktionen av nya lägenheter.

Framförallt ska mindre lägenheter med rimlig hyra prioriteras. Bostadsproduktionen ska ske på ett miljövänligt sätt och med låg energiförbrukning och anpassas efter områden som har busstrafik och service, till exempel Framnäs där Bollnäs Bostäder också äger mark. Vi föreslår därför att:

– Bollnäs kommun ger Bollnäs Bostäder i uppdrag att öka sitt byggande och att framförallt prioritera mindre lägenheter och i områden där närhet till allmänna kommunikationer finns.

– Att en rimlig nivå bör vara ca 100 lägenheter de närmaste åren utöver de som redan är planerade.

– Att i första hand bygga i Bollnäs tätort, men att också se över behovet i t ex Arbrå.

Göran Jansson
Maria Forsell Mörk

Debattartikel: låt personalen utveckla välfärden

Jonas-sjostedtVänsterpartiet presenterar nu förslag för hur man vill skapa en bättre välfärd genom att istället låta personalen få större inflytande.

– När vi tar bort vinstuttagen kommer en del ägare att dra sig ur eftersom de bara är intresserade av vinsten. Det skiftet öppnar en historisk möjlighet för de anställda att ta över. Det vill vi stödja genom att se till att de får utbildning, hjälp att bilda kooperativ och bättre villkor när de behöver ta lån. Det är personalen och inte riskkapitalisterna som vet hur man ger en riktigt bra vård och hur man lär barn att läsa, säger Jonas Sjöstedt.

För att driva på skiftet till en välfärd som utvecklas av personalen satsar Vänsterpartiet en miljard kronor till en fond för välfärdsutveckling. Fondens medel ska användas till att stödja personal som vill ta över privat verksamhet, men även till att öka personalinflytandet i den offentligt drivna välfärden.

– Även den offentliga välfärden behöver bli bättre. Det är dags att vi lämnar de stelbenta marknadssystemen bakom oss och istället litar på personalen. Med mer tillit och mindre detaljreglering kan vi låta deras kunnande och engagemang prägla välfärden, säger Jonas Sjöstedt.

– Vi ska ta bort vinsterna, men vi vill inte gå tillbaka till det som var innan. Nu tar vi nästa steg för en riktigt bra välfärd.

 

Vänsterpartiet föreslår i korthet:

¤ En fond på 1 miljard kronor till stöd för ökat personalinflytande och utveckling bort från marknadssystemen.

¤ Stöd möjligheten för anställda att ta över privat välfärdsverksamhet om de tidigare ägarna drar sig ur.

¤ Förbättra möjligheten för personalkooperativ och andra ideella aktörer att ta lån.

¤ Stöd offentlig verksamhet som ökar personalens inflytande, t ex i form av självstyrande enheter.

¤ Skapa ett center för välfärdsutveckling för att ta fram nya välfärdsmodeller och sprida goda erfarenheter.

Ställningstagande angående kommunens sparförslag

Bollnäs Kommun har i dagarna kommit med ett sparförslag som drabbar äldre- och handikappomsorgen i kommunen. I korthet går förslaget ut på bland annat att all personal inom äldre- och handikappomsorgen ska söka om sina tjänster för att återanställas på som mest 90 procent. Den kommungemensamma bemanningen läggs ner, Samverkansavtalet Arbråmodellen avslutas. Det rådande avtalet för sovande jour sägs upp. En genomlysning av försörjningsstödsenheten planeras.

Vi i vänsterpartiet i Bollnäs vill ha trygga anställningar och rätt till heltid, det är inte förenligt med den förda politiken på riksplanet, vilken går ut på att svälta ut offentlig sektor. I Bollnäs försöker vi iallafall att hindra konsekvenserna av borgerlig politik. Vi kan därför på inga villkor ställa upp på att ta bort Bollnäs Kommuns heltidsbeslut eller att försämra anställningsvillkoren för de anställda.

Förändringar i kommungruppen

ImageHenrik Rubensson lämnar sitt uppdrag som ordförande i nämnden för lärande och arbete (NLA). Kommunfullmäktige valde ikväll Anna-Lena Vestin till ny vice ordförande och Joel Sundström som ny ersättare i NLA.

Vi tackar Henrik för hans insatser i nämndsarbetet. Henrik fortsätter som ersättare i kommunfullmäktige.

Stig Henriksson huvudtalare på 1 maj

stighenrikssonStig Henriksson är huvudtalare på årets 1 maj-firande i Colliniparken. Stig är 58 år och är sedan valet 1998 kommunalråd i Fagersta Kommun. På kongressen 2014 blev Stig invald i Vänsterpartiets partistyrelse.

Fagersta Kommun är ett föredöme för hur Vänsterpartiets politik fungerar i praktiken. Sedan 2002 har kommunen med Vänsterpartiet i egen politisk majoritet vänt en negativ ekonomisk utveckling till att år 2010 bli utsedda till landets mest välskötta kommun av tidningen Dagens Samhälle. I motiveringen skrivs bland annat ”Bruksorten i Västmanland har, under 2000-talet, uppnått det bästa, sammanlagda ekonomiska resultatet av alla Sveriges kommuner”.

Vi hälsar Stig varmt välkommen till Bollnäs!