Interpellation om äldreomsorgen i Bollnäs Kommun

På kommunfullmäktige den 29 Maj så debatterades en interpellation inlämnad av Jan-Erik Englund (s) flitigt. Vår ledamot i Vänsterpartiet Ann-Renée Forsström gjorde flera inlägg där hon kopplade interpellationen till en revisionsrapport som presenterades samma kväll. Hon belyste på så sätt att det kunde finnas fog för den oro och de frågeställningar som ställdes i interpellationen. Trots flera uppmärksamningar och beröm över denna koppling så var det ingenting av detta som belystes i Tidningen Ljusnan. Vilket föranledde att Ann-Renée skrivit en insändare om detta:
På kommunfullmäktige den 29 Maj hade Jan-Erik Englund socialdemokraterna lämnat in en interpellation med frågor om handläggningen av biståndsbedömning. Frågorna han ställde gjorde han utifrån en oro som framkommit i hans partigrupps, pensionärsgrupp.

– Kan man i de biståndsbedömningar som görs i Bollnäs kommun utläsa på vilka grunder besluten är fattade?
– Finns alltid någon anhörig eller väl insatt person närvarande vid bedömningen?
– Har hemtjänstpersonal kompetens att bedöma vilket behov hjälptagarna har, och kan de initiera en ny bedömning?
– När vårdplanering görs mellan sjukvård och omsorg, finns då hjälpen på plats när personen kommer hem, och ingår behov av ”Gode man” i detta?

Man svarar på interpellationen helt enligt de lagar man har att inrätta sig efter och ger enligt min mening inga direkta svar på frågorna.
Att frågorna helt överensstämmer med den kritik som finns i den revisionsrapport som presenteras på samma kommunfullmäktige låtsas man inte om (Ärende 26 Enhetlighet och rättssäkerhet i äldreomsorgens biståndsbedömning).
I sammanfattningen i revisionsrapporten framkommer bland annat:
”Det finns i nuläget inget samlat dokument för vägledning vid behovsbedömning eller någon vägledning om nämndens uppfattning om vad som motsvara skälig levnadsnivå.” Min fråga var då (kopplat till Jan-Erik´s första fråga). Hur kan man utläsa på vilka grunder ett beslut är fattat när inte ens revisionen kan se att det finns riktlinjer för VAD som är en skälig levnadsnivå.
När det gäller samarbete med anhöriga var min fråga om/hur man har rutiner för dess medverkan. Eftersom min erfarenhet säger att man ibland ”gömmer sig bakom sekretesslagen” och genom brist på rutiner för hur man tillvaratar denna kompetens bland anhöriga, missar viktig information från anhöriga.
Vidare säger revisionen ”Däremot saknas rutiner för hur överlämnande av besluten till verkställighet ska ske”. Vilket inte är någon svårighet att koppla till Jan-Erik´s 4:e fråga: ”Finns hjälpen på plats när personen kommer hem.”

Jag tycker det är lite respektlöst att inte koppla frågorna till den kritik som faktiskt framkommer i en revisionsrapport som presentera samma kväll.
Jag tycker också det är glädjande att kristdemokraterna´s Sofie Longberg är stolt över sitt arbete och tycker att de gör ett bra jobb. Det tycker jag också: Jag tycker att ALL vårdpersonal inom Bollnäs kommun gör ett bra jobb. Interpellationen från Jan-Erik Englund uppfattade inte jag som kritik mot vårdpersonalen utan snarare en fråga om vi som politiker ger dem rätt förutsättningar att göra ett bra jobb.
Jag gläder mig åt att kristdemokraterna´s Sofie Longberg är nöjd med de förhållanden man har. Men tyvärr får jag signaler från andra undersköterskor, både i Arbrå och i övriga delar av kommunen att de inte har de rätta förutsättningarna.

Trots att debatten om denna interpellation var lång och jag i efterhand fått uppskattande kommentarer från en del ledamöter i fullmäktige och även från ”vanliga” medborgare som hörde debatten, så har ingen av dessa inlägg tyvärr funnits att läsa Ljusnan, som i övrigt refererar till interpellationen i en artikel. Det man uppmärksammade i de uppskattande kommentarerna var min koppling till den revisionsrapport som fanns som ett specifikt ärende samma kväll.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bildande av kommunalt samverkansorgan

På kommunstyrelsen den 1 Juni 2006 så beslutade kommunstyrelsen att Bollnäs kommun skall medverka till att bilda ett kommunalt samverkansorgan. I samband med detta så yrkade vänsterpartiet på ytterligare en attsats som också bifölls.

Kommunstyrelsen 2006-0601

Bildandet av ett Kommunalt samverkansorgan

Det är positivt att det nu finns möjligheter till att bilda ett gemensamt Samverkansorgan. Det innebär att vi kan få en gemensam regional politisk styrning och handlingskraft för regionalutveckling. Vänsterpartiet hade helst sett ett direktvalt Regionfullmäktige, men när nu inte de möjligheterna finns hoppas vi ändå att den parlamentariska sammansättningen ska förbättras utifrån det nu framlagda förslaget till Förbundsstadgar samt att Fullmäktiges roll utvecklas och förtydligas.

Enligt Jan-Åke Björklund som var inbjuden till årets Förbundsmöte i Gävleborgs kommuner och landsting som sakkunnig i Samverkansorgan, så var det oerhört viktigt med den politiska förankringen och att det nyvalda fullmäktige på ett tydligt sätt deltog och ledde det övergripande arbetet. Utifrån ovanstående är det viktigt att det representativa väljarunderlaget får utrymme i det nya regionförbundet.

Utifrån ovanstående yrkar Vänsterpartiet:

Att Bollnäs Kommuns representanter i GKL ska bevaka och verka för att en översyn görs av Fullmäktiges roll, ändamål och sammansättning och att en översyn av styrelsens uppdrag görs utifrån samma principer.

Ann-Renée Forsström (v)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa prostitutionen i samband med fotbolls-VM i Tyskland.

På kommunfullmäktige den 29 Maj så lämnade vår ledamot i Vänsterpartiet Ann-Renée Forsström in ett förslag till uttalande/upprop, som hon önskade att kommunfullmäktige ställde sig bakom. Vilket också blev kommunfullmäktiges beslut

Fotbolls-VM är ett omtyckt och uppmärksammat evenemang. I sommar arrangeras matcher i tolv tyska städer. Tyvärr har denna fest, som miljontals människor gläds åt, en förnedrande baksida. Bollnäs Kommun har tagit ställning mot trafficking, prostitution och människohandel och vill nu uppmana andra att göra det samma. Varje individ har ett ansvar för att denna förnedrande och kränkande behandling inte förekommer eller nyttjas.

Tyvärr finns det denna gång en mörk sida av mästerskapen. I anslutning till tävlingsarenor pågår upprättande av bordeller, uppförande av s.k. ”performance boxes”, det vill säga carport liknande moduler för lättillgänglig sex samt nya områden för gatuprostitution. I Hamburg samarbetar polisen med bordellägarna för att hålla en stabil prissättning på ”tjänsterna”. I München beräknas en trettioprocentig ökning av prostitutionen. Meningen är att de män som besöker Tyskland för att se på fotboll också ska erbjudas lättillgängliga sexuella tjänster. Man kopplar på detta sätt ihop prostitutionen med fotboll.

Hela denna människohantering är ovärdig och djupt inhuman. Den visar på en förtryckande kvinnosyn och en nedvärdering av alla de män som kommer för att se på fotboll. Det måste vara i fotbollens intresse att inte förknippas med prostitution, trafficking och inhuman människosyn.

Vi uppmanar alla som står upp för kvinnors rättigheter att ansluta sig till uppropet.

Kommunfullmäktige Bollnäs Kommun den 29 maj 2006.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Arbetsrätt och säsongsanställningar

Just nu eldar Svenskt Näringsliv och de borgerliga partierna på för att göra arbetsrätten till en valfråga. Det de i första hand skjuter in sig på är de förslag som finns i propositionen ”Förstärkning och förenkling – ändringar i anställningsskyddslagen och föräldraledighetslagen”.

Sedan början av 1990-talet har antalet otrygga visstidsanställningar fördubblats. Över 550.000 människor har idag tidsbegränsade anställningar. Värst är situationen för kvinnor och för unga. Det är ohållbart. De som har en tidsbegränsad anställning kan inte planera sin framtid, har svårt att få hyreskontrakt, banklån etc. Exempelvis har hela 30 % av Hotell och Restaurangs medlemmar visstidsanställningar, 14 % av handels medlemmar osv. Framförallt är det ungdomar, främst kvinnor, och människor med invandrarbakgrund som drabbas av otryggheten. Vilket i sin tur också påverkar hälsan och barnafödandet negativt.1990 fanns det tre olika former av visstidsanställningar idag 11.

Det är bakgrunden till lagändringarna som syftar till att stärka anställningsskyddet och motverka att arbetsgivare slentrianmässigt anställer på visstid i stället för att erbjuda fasta jobb. LO och TCO har välkomnat förslaget och menar att detta är den viktigaste reformen på mycket länge. Man påpekar, som TCO:s ordförande, att ”reformen har en mycket tydlig och viktig jämställdhetsprägel”. Hotell- och restaurangfacket, som organiserar flest medlemmar med tidsbegränsade anställningar, säger att förslaget är bra, och efterlyser nu arbete för att få fram lämpliga kollektivavtal.

Lagförslaget innebär att antalet former för korta, otrygga anställningar begränsas.
En arbetsgivare behöver, i motsats till idag, inte ange skälen för att visstidsanställa upp till sammanlagt 14 månader inom en femårsperiod. En visstidsanställning som varar längre än 14 månader övergår till fast anställning. Det samma gäller vikariat efter 36 månaders anställning inom en 5-årsperiod. Lagen är generell och för att hitta former som passar branscher med särskilda krav, som till exempel turistnäringen, så kan undantag från reglerna göras i kollektivavtal.

Den debatt som förs är inte särskilt nyanserad, mins sagt. Svenskt Näringsliv har anfört tonen och på deras hemsida kan man se att de påstår att det blir ”förbjudet med säsongsanställningar” och det är ingen hejd på vilka katastrofala följder detta kommer att få. Men Svenskt Näringsliv bygger sin propaganda på medvetna förvrängningar och felaktigheter. Det är anmärkningsvärt, men förståeligt, eftersom det är ett pedagogiskt problem för dem att argumentera mot viktiga förbättringar för arbetstagarna.

Förslaget siktar på att få bort tidsbegränsade anställningar som inte är motiverade. Vad gäller säsongsanställningar så har turistnäringen, grönsaksodlare, skogsnäringen etc tre möjligheter att anställa säsongsvis.
– den s k fria visstidsanställningen på 14 månader kan fördelas fritt på en femårsperiod
– det är fullt möjligt att ge en person en fast anställning för arbete viss del av året
– avvikelser från lagen kan göras i kollektivavtal

Detta vet förstås Svenskt Näringsliv, inte minst eftersom det nämns uttryckligen i propositionen. Missförståndet och skräckpropagandan är alltså medveten. Motståndet från arbetsgivarsidan handlar i själva verket dels om en ryggradsreflex mot allt vad stärkta rättigheter för löntagarna heter, dels om att de inser att de kan komma att få betala de anställda för otryggheten i säsongsanställningar när frågan ska avgöras i kollektivavtal.

Ann-Renée Forsström Marita Hillströms Anna-Maria Forssell Mörk Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sluta kalla våra gemensamma försäkringar för bidrag!

Det offentliga trygghetssystemet har på senare tid utsatts för allt mer intensiva angrepp. I debatterna har de arbetslösa och de sjukskrivna stått i fokus. Lars Leijonborg (folkpartiet) har bland annat anklagat socialdemokraterna, vänsterpartiet och miljöpartiet för att ha gjort ”bidragsberoendet till en överideologi” och Fredrik Reinfeldt (moderaterna) argumenterar starkt för att sänka ersättningarna, enligt honom är sänkt ersättning en förutsättning för att få fler i arbete.
Högerpartiernas mantra om att ”minska bidragsberoendet för att det skall löna sig att arbeta” upprepas i alla sammanhang.
Detta är en kraftig omsvängning i synen på våra sociala försäkringar. De försäkringar som betalas av sociala avgifter kan inte betecknas som bidrag. Socialförsäkringarna finansieras genom avstått löneutrymme från löntagarna. De tillhör därmed alla invånare som en rättighet – inte som välgörenhet, inte som bidrag.
Att hävda att det är bidrag det är fråga om när en social försäkring faller ut, och att koncentrera samhällsdebatten kring ”fusk och överutnyttjande”, gör det lättare att misstänkliggöra de som är sjuka och arbetslösa.
Högerpartierna vilar hela sin argumentation på att den som är arbetslös eller sjukskriven går på bidrag, och underförstått parasiterar på dem som arbetar och bidrar till den gemensamma välfärden. Detta används som ett retoriskt angrepp på det generella välfärdssystemet för att legitimera sänkta ersättningsnivåer och hårdare tag mot sjukskrivna, förtidspensionärer och arbetslösa.
Stabila offentliga ekonomiska välfärdssystem skapar trygga människor, som på ett bra sätt kan tillvarata sina livsmöjligheter. Det vi måste göra är att undanröja orsakerna till att människor far illa i dagens arbetsliv och att försöka ge dem som drabbats så goda förutsättningar som möjligt att komma tillbaka till arbetslivet. Det handlar om insatser för ett rymligt arbetsliv och för rehabilitering. Genom att föra en politik för full sysselsättning och värna det ekonomiska trygghetssystemet skapar vi ett mer rättvist och solidariskt samhälle för alla – inte bara för några.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar till Alwa Woxlin:

Vi kan börja med att hålla med Alwa om att det trygghetssystem vi har idag har försämrats.
När LAS (lagen om anställningsskydd) infördes 1974 fanns det tre olika typer av tidsbegränsad anställning. Idag finns det elva olika former.

Men det är inget försvar till att försämra anställningsskyddet ytterligare. Det förslag Centerpartiet lägger är att företagare skall kunna avskeda ungdomar under 26 år helt utan någon förklaring. Att detta skulle leda till fler jobb tror vi inte ett dugg på. Utan det blir snarare så att ungdomar kommer att utnyttjas som lågavlönad arbetskraft och kommer att bytas ut allt eftersom.
Man öppnar upp för en låglönemarknad där man i likhet med många arbetstagare i USA måste ha flera olika jobb för att kunna försörja sig.
Alwa skriver vidare att genom Centerpartiets förslag får folk jobb och slipper leva på ”bidrag”.
För det första så leder det inte till fler jobb som vi redan skrivit och för det andra så är det inte bidrag som arbetslösa lever på. Arbetslöshetsersättningen är en försäkring där varje enskild medlem betalar sin premie och har man då oturen att hamna utanför arbetsmarknaden så faller denna försäkring ut. Inte märkvärdigare än om du haft inbrott, krockat med bilen eller drabbats av brand och får ut ersättning från ditt försäkringsbolag som du betalat premien till.

Vänsterpartiet vill att ersättningen i A-kassan höjs till 90% av den tidigare inkomsten jämfört med dagens 80%.

Ann-Renée Forsström (v)
Anna-Maria Forssell Mörk (v)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Centerpartiets politik drabbar egna väljare

Flertalet av Centerpartiets väljare har fysiskt tunga jobb och många av dem kommer att behöva lita till fungerande pensioner och sjukersättningar när de blir äldre eller sjuka.
Men i och med Centerpartiet´s och allianspartiernas (Moderaterna`s, Folkpartiet´s och Kristdemokraterna´s) förslag att försämra för dem som har förtidspension/sjukbidrag eller är långtidssjuk, så kommer dessa väljare inte att kunna lita på det trygghetssystem som vi idag har.

Det Centerpartiet tillsammans med de övriga borgerliga partierna vill är att dom som får sjukersättning bara ska få räkna 80% av den inkomst som ligger till grund för ersättningen som är pensionsgrundande. Stora grupper ålderspensionärer kommer då att få sin inkomst minskad med cirka 1000 kronor eller mer per månad.

Den som har blivit långtidssjuk skall också betala högre skatt på sin sjukpenning än vad människor gör på sin lön. För en normal inkomsttagare rör det sig om en extra utgift på cirka 700 kronor i månaden. 250 000 – 300 000 människor med förtidspension/sjukbidrag kommer att hamna under socialbidragsnormen. Denna åtgärd motiverar alliansen med ” att den sjuke inte får frestas att dra ut på sjukperioden”.

Dessa försämringar är omfattande och bryter mot flerpartiuppgörelsen om det nya pensionssystemet. En viktig princip i denna är, att den som haft oturen att bli sjuk inte skall bestraffas med en sämre pension än den som varit frisk.

Centerpartiet och de övriga borgerliga partierna vill också avskaffa anställningsstödet som idag ges till cirka 25 000 människor i glesbyggd. Detta kommer att drabba många, framförallt Centerpartiets väljare. Då de flesta av dem bor i avfolkningslän som till stor del är beroende av en omfördelande regional skatteutjämningspolitik.

Slutsats: Om den borgerliga alliansen skulle vinna valet, så kommer den att föra en politik som går ut över Centerpartiets egna väljare………………….

Anna-Maria Forssell Mörk (v)
Ann-Renée Forsström (v)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Svar till Magnus Andersson´s insändare den 10 Maj

Det Magnus kallar Vänsterkartellens största misslyckande (ungdomsarbetslösheten) skall han bota med att sänka trösklarna för att komma in på arbetsmarknaden. Han skall förbättra genom att göra saker till det sämre.
Dessa sänkta trösklar innebär försämrade arbetsvillkor för människor under 26 år. Det är ett högt pris han tänker låta dessa människor betala för att få arbetslivserfarenhet. Man kommer lagligen att kunna utnyttja människor under 26 år som billig arbetskraft, lätt att anställa och lika lätt att göra sig av med.
Magnus glömmer att tala om att den A-kassa som ungdomarna skall kvalificera sig till, den föreslår hans parti tillsammans med moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna att höja avgiften med cirka 142 %. Det är i genomsnitt mer än 300 kronor i månaden. Man vill också ta bort den bortre parentesen i A-kassan. Det innebär att den som använt sina 300 dagar måste acceptera en ersättning på 65% av den lön man har haft, samt tvingas ta ett arbete som i reda pengar ger hälften av det man tidigare tjänat.
Detta kommer att sätta kollektivavtalen ur spel och öppna upp för låglönekonkurrens.

Vänsterpartiet vill att ALLA även unga människor skall ha möjlighet till arbete, där man kan leva på sin lön och där man kan känna anställningstrygghet.
Vänsterpartiet vill att man sätter full sysselsättning som det viktigaste ekonomiska målet i svensk politik (inte att bekämpa inflationen).

När Magnus och hans allianspartier vill avveckla välfärdssystemen genom platta skatter och skattesänkningar för att likrikta sig med Europa. Så gör övriga Europa helt om, man har upptäckt sambandet mellan bra välfärdssystem och högre tillväxt och för det måste man börja ta ut högre skatter.

Anna-Maria Forssell Mörk (v)
Ann-Renée Forsström (v)
Henrik Rubensson (v)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Blir det bättre av att det blir sämre?

Nu har vi börjat tröttna på Magnus Anderssons (C), tråkiga insändare, där han talar om vad han försöker få till det bättre, när han vill försämra. Det han säjer, är att han vill försämra anställningstryggheten för de människor som är under 26 år.
Har Magnus någonsin tänkt på att vi faktiskt blir myndiga vid 18 år, och borde då rimligtvis ha samma rättigheter och skyldigheter som alla andra medborgare !? Det finns faktiskt människor som har familj, barn, hus och lån på banken fast de inte har fyllt 26. Hur trevligt är det för dessa människor att bli negativt särbehandlade på arbetsmarknaden eller att inte kunna känna trygghet i ett arbete? Vad är det för ett samhälle som Magnus förespråkar, där man kan bli sparkad utan förklaring eller förvarning ! Vi kan inte heller förstå vad det är i Magnus och den borgerliga lönesänkaralliansens recept som gör att detta skulle skapa flera jobb! Grundtesen tycks vara, att blir det bara tillräckligt eländigt för de arbetslösa, så kommer de att vara beredda att ta jobb till vilka skitlöner och usla villkor som helst!

Anna-Maria Forssell Mörk (V)
Ann-Renée Forsström (V)
Henrik Rubensson (V)

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Andra orsaker bakom resultatet

Åsa Äng Eriksson´s (m) uttalade i Radio Gävleborg förra veckan, var en skola i politisk retorik på högsta nivå. I det uttalande slår hon sig för bröstet och vill påskina att det är den borgerliga ledningen i Bollnäs kommun, som genom sin ledning ”styrt” Bollnäs till det positiva bokslut som nu är resultatet.
Sanningen är en helt annan:

Pensionsplaceringarna som gjorts ger ett positivt nettoresultat på 15 miljoner. Det vill säga, spekulerandet på börsen ger oss 15 miljoner plus och det har det gett oss oavsett vilken majoritet vi har haft. Möjligen kan ekonomichefens roll som skicklig placerare ha spelat en roll, men nettoresultatet påverkas inte av vilken politisk ledning vi har.

Den andra förklaringen är statens sysselsättningsstöd som kom 2003 och sedan har ökat. Det ger ett tillskott på 17 miljoner. Statens sysselsättningsstöd har inte påverkats av att vi haft en borgerlig styrning i Bollnäs kommun. Men helt klart är det ett resultat av Vänsterpartiets krav på mer pengar till kommuner och landsting på nationell nivå.

Dessa två poster ger totalt ett positivt resultat på 32 miljoner och Bollnäs kommun skulle ha haft stora ekonomiska problem utan vår ”tur” på börsen och statens sysselsättningsstöd.
Då kan man ju inte låta bli att undra vad deras, den borgerliga ledningens, insats består av.

Ann-Renée Forsström
Vänsterpartiet

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar