Yttranden

Ställningstagande angående kommunens sparförslag

Bollnäs Kommun har i dagarna kommit med ett sparförslag som drabbar äldre- och handikappomsorgen i kommunen. I korthet går förslaget ut på bland annat att all personal inom äldre- och handikappomsorgen ska söka om sina tjänster för att återanställas på som mest 90 procent. Den kommungemensamma bemanningen läggs ner, Samverkansavtalet Arbråmodellen avslutas. Det rådande avtalet för sovande jour sägs upp. En genomlysning av försörjningsstödsenheten planeras.

Vi i vänsterpartiet i Bollnäs vill ha trygga anställningar och rätt till heltid, det är inte förenligt med den förda politiken på riksplanet, vilken går ut på att svälta ut offentlig sektor. I Bollnäs försöker vi iallafall att hindra konsekvenserna av borgerlig politik. Vi kan därför på inga villkor ställa upp på att ta bort Bollnäs Kommuns heltidsbeslut eller att försämra anställningsvillkoren för de anställda.

Förändringar i kommungruppen

ImageHenrik Rubensson lämnar sitt uppdrag som ordförande i nämnden för lärande och arbete (NLA). Kommunfullmäktige valde ikväll Anna-Lena Vestin till ny vice ordförande och Joel Sundström som ny ersättare i NLA.

Vi tackar Henrik för hans insatser i nämndsarbetet. Henrik fortsätter som ersättare i kommunfullmäktige.

Maria Mörks anförande i kvällens budgetdebatt

Image13Bollnäs kommun står med majoritetens budgetförslag väl rustat för framtiden inte bara beräknat på skatteintäkterna utan med i beräkningarna är också oron på den globala finansiella marknaden. Sverige är ett av världens mest exportberoende länder. Om man tog bort exporten skulle BNP falla med 50 procent. Det är också exporten som ligger till grund för den välfärd vi byggt upp, därför är vi också beroende av hur det går för de länder som vi handlar med men också av vårt EU medlemsskap, nu när europeiska centralbanken väljer att sänka styrräntan så sjunker kronan, därmed också vår export och likaledes arbetstillfällena. Vi vet inte heller i denna stund när och om vår riksbank tänkt sig sänka eller höja räntan och följa efter ECB för att lindra fallet för Sveriges del. Vi är alltså väldigt känsliga för konjunktursvängningar och då gäller det att lägga en budget som klarar dessa, utan att kommunen dessutom behöver bidra i onödan till att öka på de lokala arbetslöshetssiffrorna.

Vår skattekrona och vårt budgetförslag ger ett utrymme för ett ansvarsfullt överskottsmål på 2% för 2014, och det gör att vi kommer stå rustade både för svängningar som vi vet kommer men också satsningar och investeringar och göra det i balans. När man lägger en budget måste man se till både omvärld och närområde – det är klokast så – det var därför jag var inne på omvärldsläget för det spelar roll. Skatt är dessutom priset för civilisationen, och vill vi ha en värdig nivå på våra kärnverksamheter måste vi ta ut den skattesats som behövs för att finansiera detta. Idag sker dessutom ingen omfördelning från statligt håll, efter devisen från var och en efter förmåga, till var och en efter behov! Då blir det kommunens uppgift att fungera utjämnande med de medel som står till buds.Våra barn ska inte behöva vara brickor olika mycket värda, beroende på hur fattig eller rik man föds. Våra äldre ska vara garanterade en värdig ålderdom! Och vi vet idag att marknaden kan aldrig fylla det behovet utan att någon kommer i kläm.

De satsningar vi vill göra är därför på följande områden:

*Barn och unga. Vi har bedömt kulturen i skolan så pass viktig att vi vill satsa på den. Vi vet att inlärning sker på många olika sätt, att lära via kultur, musik, teater, rytm och dans fungerar många gånger bättre än konventionell katederundervisning. Att satsa på kulturen i skolan är en investering i alla våra elever så att de ska nå mål och få bra resultat.

*Vi vill också säkerställa alla våra fritidsgårdars existens, därför stärker vi budgeten för detta. I tider där man drar ner överallt annars, är en meningsfull fritid förebyggande för kostnader som annars skulle dyka upp i framtiden.

*Vi vill göra riktade satsningar i äldreomsorgen! Vi vet att här ligger vi 6% lägre än standardkostnaderna, vi har för få ssk-boendeplatser och att behovet i framtiden ökar. Vänsterpartiet vill ha god kvalitet, satsa och göra förbättringar så att vi fortsätter har en äldreomsorg värd namnet i Bollnäs.

*Vi vill ha mindre barngrupper i förskolan. De har växt istället för att krympa de senaste åren. Vi ska vara glada att det föds fler barn, men då måste vi även ha en dräglig miljö både för barn och pedagoger. Vi vet att de som gått förskola är de som oftast lyckas allra bäst i skolan senare,  eftersom förskola fungerar utjämnande och kompensatoriskt, men då gäller att man har mindre barngrupper och vi vill inte att barnen ska betala krisen. Därför lägger vi medel på detta så att vi kan ordna fler dagisavdelningar och ev anställa mer personal.

*Vi vill också göra satsningar så att de som idag står längst från arbetsmarknaden kan bli anställningsbara. Idag lägger vi 70% av vårt försörjningsstöd på människor som inte klarar sig på sin a-kassa. Det här är människor som egentligen ska vara ute på arbetsmarknaden, men i dagsläget finns inga jobb, de har inte rätt utbildningar för vår arbetsmarknad osv.

Istället för att cementera fast dem i försörjningsstödet, vill vi ge dem en ärlig och förbättrad chans att få jobb. Avslutar med någonting  som blivit tradition i mina budgetanföranden, ett citat naturligtvis, och denna gång av en moderat – Utrikesminister Carl Bildt. ”Problemet i Sverige är inte att det växer så det knakar, utan att det knakar utan att växa”. Och trots Carl Bildts metafor för hur läget i Sverige ser ut idag, så vill vi i majoriteten visa på att vi kan göra skillnad. För om det knakar då måste man satsa för att få det att växa och det vill vi, och där avslutar jag och yrkar bifall till majoritetens budgetförslag.

Debatt: Dags att ta bort de ofrivilliga delade turerna i Bollnäs Kommun

JoelRimliga arbetstider och förutsättningar att orka med sitt arbete borde vara en självklarhet i Sverige år 2013. Detta gäller en stor del av arbetsmarknaden, men inte för alla sektorer.

Den här sommaren arbetar jag som semestervikarie inom äldreomsorgen i Bollnäs. På mitt schema har jag i snitt en delad tur i veckan. Jag kommer att arbeta inom denna sektor under en begränsad tid och kan därför arbeta dessa delade turer utan större problem. Men i Bollnäs Kommun finns det drygt 500 arbetskamrater till mig med tillsvidareanställning som i varierande omfattning, år efter år, är tvungna att gå till arbetet två gånger under samma dag.

De upplevda problemen med de delade turerna har varit desamma, oavsett om året varit 1980 när min moster arbetade inom äldreomsorgen eller nu 2013. Svårt att återhämta sig, svårt att ta tillvara på de obetalda håltimmarna och svårt att hålla närvaron och arbetsglädjen på den nivå som man önskar. Dessutom en stark olustkänsla att inte alltid ha energin att kunna ge sina brukare det engagemang och den mentala närvaron som de alltid ska ha rätt till.

Delade turer har ökat under de senaste åren både i Bollnäs Kommun och i stora delar av Sverige enligt en rapport från tidningen Kommunalarbetaren. Samtidigt ser vi att någonting annat är möjligt. Kommuner som Helsingborg och Göteborg har tagit beslut om att avskaffa delade turer och har därigenom visat att en modern äldreomsorg utan dessa är fullt möjlig. Varför skulle det inte gå att göra detsamma i Bollnäs om viljan finns?

De delade turerna är inte chefernas fel utan i grunden en fördelningspolitisk fråga. Med anledning av personalens hälsa och brukarnas rätt till utvilad personal kommer vi i vårt kommunprogram för Bollnäs Kommun 2014-2018 lägga förslag om att avskaffa alternativt kraftigt begränsa ofrivilliga delade turer.

Om nuvarande utveckling fortsätter är vi oroliga för ett framtida rekryteringsproblem till äldreomsorgen. Vi måste få våra duktiga ungdomar att vilja stanna kvar i denna viktiga sektor. Vi vill medverka till att all omvårdnadspersonal i Bollnäs ska orka med att arbeta heltid om man vill. Det är för oss en modern arbetsmarknad och en modern äldreomsorg.

Joel Sundström
Ordf Vänsterpartiet Bollnäs och
semestervikarie inom äldreomsorgen

Vänsterpartiets ställningstagande i bandyhallsfrågan

SävstaåsFrågan om bandyhall i Bollnäs har blivit den hetaste, mest utredda och omdiskuterade politiska fråga på många år i Bollnäs. Vi i Vänsterpartiet vill vara så tydliga vi bara kan med hur vi ser på frågan.

En kommuns basuppdrag är vård skola och omsorg, men för att en kommun skall upplevas som värd att bo och verka i, behövs mer saker än så. Den måste vara attraktiv även på andra sätt, den måste erbjuda sin befolkning något att göra på sin fritid. Vi vet alla att idrott är bra för folkhälsan, och allt som uppmuntrar till ett ökat idrottande är bra för en kommun. En friskare befolkning kostar inte kommunen så mycket extra utgifter, vilket betyder mer pengar över i kassan att lägga på basuppdraget.

I Bollnäs kommun ökar ungdomsidrottandet, en trend som går emot resten av landet. Det tycker vi är bra, men för att upprätthålla en bra folkhälsa, krävs att grunden läggs redan hos barn och unga och att man har bra ändamålsenliga anläggningar.

Vänsterpartiet har därför varit positiva till upprustningen av Sävstaåsområdet, ett område där många sporter samsas, friidrott, fotboll, konståkning, hockey och bandy. Upprustningen är nödvändig, då området och dess byggnader är slitna. Vi behöver också ett väl fungerande område som uppmuntrar till idrottande.

Många av kommunens andra anläggningar är idag överbelastade, exempelvis solrosen. Med ett nyare mer ändamålsenligt Sävstaås, får fotbollsungdomen mer tid på planen, men även bandyn kommer att få komma under tak lika som hockeyn haft i många år. Servicedelarna kommer också att få ett välbehövligt lyft.

För oss är satsningen på hela området och ungdomen det viktigaste, sen om det ger fördelar till vårt flaggskepp i bandyn – Bollnäs GIF Bandy – så är det grädden på moset.

Vänsterpartiet anser att satsningen på Sävstasområdet är en investering för folkhälsa som ger avkastning i framtiden och synergieffekter för vår stad. Därför har vi sagt ja till Sävstaås och upphandling av en hall, vi anser det vara väl investerade medel vars avkastning ger en friskare och gladare befolkning.

Vänsterpartiet Bollnäs
gm Anna-Maria Forssell Mörk
gruppledare

Yttrande betäffande majoritetens beslut om brotorget på förra veckans kommunstyrelse den 6 maj

§ 136        Brotorget – inriktningsbeslut Särskilt yttrande

Undertecknade yrkar följande: att kommunen ansöker om stämning av avtalsparten med yrkande att köpet skall gå åter i enlighet med avtalet, samt att lagfarten skall un­danröjas.

Och vill i samband med detta lämna ett särskilt yttrande:

I paragraf § 37 på Kommunfullmäktige 2010-02-22 beslutades:
att i enlighet med § 3 i avtalet mellan Bollnäs kommun och Sjaelsö hävda att köpet av Brotorget skall gå åter till kommunen,
att avslå Ängabyggens begäran att göra avsteg från § 16 i avtalet,
att slutgiltig ställning om hur torget skall utformas fastställs sedan kommunen fått rådighet över marken samt
att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att snarast ta kontakt med ägaren, med anledning av första att-satsen.

I paragraf § 96 Brotorget – inriktningsbeslut på kommunstyrelsen den 1 april 2010 beslutades följande:

att ge kommunchefen i uppdrag att via kommunens juridiska ombud hävda åter­gång och väcka talan.

Att väcka talan innebär för oss att inleda en process. Att vi kräver att köpet skall gå åter enligt avtalet. Man har framfört kravet till de nuvarande ägarna, som ställt sig emot detta och då beslutar majoriteten i kommunstyrelsen att vi skall förhandla och ge dem möjlighet att genomföra exploatering av brotorget.

En exploatering som medborgarna klart och tydligt i olika medborgardialoger visat vad man tycker om det.

”Man vill ha tillbaka rådigheten över torget”.

”Torget tillhör medborgarna”.

Man har från majoritetens sida sagt att man skulle beakta dessa. Nu frångår man dessa medborgardialoger och förbiser tidigare beslut som vi också är tveksam till om det är riktigt.

Kommunen juridiska ombud har också vid kommunstyrelsesammanträdet den 1 april 2010 samt även vid kommunstyrelsen den 6 maj uttryckt att kommunen med stor sannolikhet kommer att vinna en sådan process.

Vi hävdar fortfarande att en process skall påbörjas som möjliggör att kommunen återfår rådigheten över torget.

 Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Jan Karlsson Folkpartiet

Kent Hedberg Sjukvårdspartiet