Uncategorized

Pressmeddelande – Vänsterpartiets ställningstagande i skolstruktursbeslutet

Vänsterpartiet stödjer inte den överenskommelse som slutits mellan

övriga partier av följande anledningar;

1. Kommunen ska enligt lagstiftning ej gynna någon särskild part.

Överenskommelsen öppnar upp för att uppmuntra och underlätta för att

friskolor skall komma till stånd genom riktade överlåtelser. Det

befinner sig i gränslandet för vad som kan anses vara lagligt.

Grundläggande EU-rättsliga regler om statligt eller kommunalt stöd

finns, där lagen säger, att kommunen ej får gynna vissa företag eller

viss produktion, ej snedvrida eller hota att snedvrida konkurrensen.

2. SKLs modell anger att anbud skall tas in från flera intressenter

för att åtstadkomma marknadsmässiga värderingar, för att undvika att

någon enskild gynnas. Detta för att man inte skall riskera bryta mot

lagen.

3. Av skrivningarna i dokumentet framstår det som att man anser att

man från kommunens sida bör gynna enskilda intressen. Skrivningarna

tenderar till att man riskerar att bryta mot lagstiftningen.

4. Vänsterpartiet anser att gemensam välfärd som skall finansieras av skattepengar också skall drivas i offentlig regi.

Vi vill inte privatisera för privatiseringens egen skull, det vill säga av ideologiska skäl. .

Vi anser inte heller att en avveckling av kommunal verksamhet ska ske genom

avknoppning.

****Att lägga ned kommunala skolor för att kunna överföra resurser för en bättre kvalitet, kan inte uppnås ifall skolor blir privata, kostnaderna för skattebetalarna blir högre eftersom det tillkommer kostnader för ökad administrationa samt högre lokalkotnader etc. när skolor blir privata.

I privat regi råder vare sej offentlighetsprincipen eller meddelarfrihet, så som det gör i kommunal regi.

****Exempel Fransson och Wennemo (2003) identifierar tre omständigheter som medför att de fristående skolorna driver upp skolutgifterna för kommunen.

*För det första pekar de på att fristående skolor medför en skolpliktskostnad, vilket är den extra kostnad som kommunen drabbas av för att ha beredskap att bereda alla barn plats i skolan, om exempelvis en fristående skola lägger ner sin verksamhet,

eller som en följd av att kommunen inte kan förutse hur många elever som kommer att söka sig till friskolor.

*För det andra pekar man på att det finns en kostnadsdrivande effekt inbyggd i den nuvarande utformningen av ersättningssystemet, som innebär att kostnaden per elev skall vara densamma i offentlig skola som i fristående skola.

Flera studier visar dock att elever med bättre studieförutsättningar tenderar att välja fristående skola, med påföljd att andelen elever med behov av extra resurser blir större i den kommunala skolan än i de fristående skolorna. Detta leder till behov av resurstillskott till den kommunala skolan, vilket i sin tur leder till ökad ersättningsnivå till de fristående skolorna. Detta kan i sin tur förväntas ytterligare förvärra problemet.

*För det tredje menar Fransson och Wennemo att den snabba ökningen av antalet friskolor gör det svårt att dimensionera storleken på den kommunala skolan.

1:a maj-tal: Björn Leijnegard

”Aldrig förr har så många haft så få att tacka för så mycket” sa Winston Churchill om de engelska stridsflygarna som försvarade landet mot den nazistiska invasionen.

”Aldrig tidigare under modern tid har så få förstört så mycket för så många och under så kort tid som den nu sittande svenska regeringen” säger jag.
Landet Sverige är Europas stabilaste ekonomi. Vi är på naturresurser ett av Europas rikaste länder, men trots det så dör människor av fattigdom i vårt land. Sjuka utförsäkras och krävs att söka jobb som saknas även för de friska. Folket måste utbilda sig säger den högra handen samtidigt som den vänstra handen lägger ner utbildningsplatser.

Arbetslösheten är hög i Sverige men företagen tjänar miljarder varje år på att lägga ut jobben på låglöneländer. Det jobbar fler människor på svenska företag utomlands än vad det finns arbetslösa i Sverige. Att lösa arbetslösheten i landet låter i mina öron ganska enkelt. Ta hem jobben!
Sänk aktieägarnas vinstkrav så ger det sig själv. Om fler har ökad köpkraft så ökar handeln i landet. Hur svårt kan det bli?

Regeringen försöker göra vårt land till tjänare åt företagen och överklassen men det vägrar jag gå med på! Företagen ska tjäna sitt land!
Fortum tjänar mångmiljard belopp på att sälja el till oss, dyrast i landet. Det gör de genom att ockupera vår älv. Damm efter damm binder vårt vatten. Elen behöver vi, självklart men inte på bekostnad av den ekologiska mångfalden.

Älven är vår, inte Fortums! Vinsten går inte till oss utan till Finland! Fria vandringsvägar skulle innebära inte bara lax och havsöring i Bollnäsström utan även ett välkommet tillskott i kommunkassan. Turismen i regionen skulle explodera till en nivå som aldrig tidigare setts.

Nya arbetstillfällen skulle skapas, folk från hela Europa skulle se Ljusnandalen som ett turist mål. Fler campingplatser måste till och hotellen skulle vara fullbokade, något som inte H & M någonsin skulle lyckas med…

”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov” är den paroll varje svensk regering, svensk tjänsteman eller varför inte varje svensk borde börja sin morgon med.. För hur skulle någon sjuk människa kunna utförsäkras då? Det borde stå i botten på varje kaffekopp i regeringskansliet och varje predikan i kyrkan skulle börja med de orden.
”Av var och en efter förmåga, åt var och en efter behov”

1:a Maj-tal: Anna Maria Forsell Mörk

Den 16 augusti 2010 deklarerade jag Vänsterpartiets ställning angående vår kommunala skola.

Det jag skrev om då, gäller i allra högsta grad fortfarande,
om de samordningsvinster vi får med lärare och lärartäthet för våra ungars bästa, genom att anpassa strukturen efter hur verkligheten ser ut. Tanken med vad man då kallade för ”Campus Gärdet” består inte enbart av det som skapat turbulens bland föräldrar i byskolor, det vill säja att lämna lokaler.

Grundtanken är, och det är den, som borde vara det avgörande då man pratar om skola och skolstruktur.
– Likvärdigheten, att alla elever får en undervisning värd namnet,
-att alla oavsett bakgrund, fast man inte är ett ”bra barn” som valt ”rätt förälder”, att man har rätt att lyckas med skolan.

Iden om den allmänna och sammanhållna skolan, var en del av kampen för demokratin, och kunskap var en medborgerlig rättighet, som skulle vara gemensam för alla.
Vi är på väg bort från den tanken, idag pågår en skolreform som innebär en återgång till sorteringsskolan på bekostnad av jämlikhet och likvärdighet.

Forskningen uppmärksammar problemen, av vad som händer när man samtidigt har ett vikande elevunderlag och när friskolorna etablerar sej, det uppstår segregering. På samma sätt ser det ut i Bollnäs, barn till drivna föräldrar söker sej till friskolorna och det uppstår skillnader i resultat mellan skolor, det påvisar att den kommunla skolan inte kan kompensera tillräckligt för sociala skillnader, det är skrämmande men sant.

Det kommunala ansvaret för skolan har inneburit att elever får olika förutsättningar, beroende på kommunens ekonomi, det är ett orättvist system. Man når inte en likvärdig skola med massor av olika huvudmän,
och när den kommunala grundskolan segregeras eller separeras blir allt fler beroende av hjälp hemifrån,
vilket återigen gör skolan till ett ställe där den sociala bakgrunden har betydelse för om du kommer att lyckas eller ej.

Grundtanken med ”campus gärdet” var och är,
att råda bot, att se till att kommunal skola skall kunna bedrivas på lika villkor som friskola,
och ska den kommunala skolan upplevas som ett valbart alternativ, eller fungera som ett komplement till friskolan, måste den finnas där på lika villkor, villkor som inte är desamma om man förlägger skolan ute i en by

En central 7-9 skola på gärdet, det är en demokratisk rättighetsfråga, för våra barn!
Det är hög tid att återupprätta den allmänna sammanhållna skolan och återevrövra innehållet i begreppen kunskap, lärande och bildning!
Tänk om vi dessutom kunde lova våra barn att ha deras bästa framför ögonen, istället för att fastna i kampen om taburetterna! Men att hoppas på nåt sånt, är nog att hoppas för mycket!

Kamrater, vänsterpartiet kommer i alla fall att arbeta med en sån politik, som sätter barnens rätta i första rummet, vi tänker inte kompromissa om det!

1:a Maj-tal: Göran Jansson

Internationellt sett är Sverige ett rikt land. Ändå har vi en ökad barnfattigdom, allt fler som kommer till ideella organisationer för att överhuvudtaget få mat i sig. Allt fler blir utförsäkrade och arbetslösa måste leva på försörjningsstöd från kommunerna. Hur har det kunnat bli så här och vad kan vi göra åt det? Vad är det som gör att den välfärd vi tidigare byggt upp nu inte räcker till för den som är sjuk, handikappad eller arbetslös?

Vi som har förmånen att vara friska och ha ett arbete betalar nu liksom tidigare skatt som ska kunna trygga välfärden och ge ett tryggt och drägligt liv även för de som inte av olika anledningar kan arbeta. Det har vi i vårt land sett som en självklar rättvis omfördelning för att ge en någorlunda jämställdhet. Vad som hänt nu under den tid som alliansen regerat är att vi fått något som kallas för arbetslinjen. Det går ut på att vi betalar mindre skatt med så kallat jobbskatteavdrag, men också att den som har möjlighet att anlita till exempel städhjälp får detta skattesubventionerat. Det ger naturligtvis mindre pengar att fördela till de som har det sämst.

Inte nog med detta. Vad händer med de medel som egentligen är avsedda till offentlig verksamhet som till exempel skola och äldrevård? Med den allt mer tilltagande privatisering av offentlig verksamhet ska nu pengarna räcka dels till exempelvis vård, men också till att de som tillhandahåller vården ska göra en vinst för att ge utdelning till vårdbolagens aktieägare. För kommuner som upphandlar blir det naturligtvis viktigast att den som kan utföra det billigast får uppdraget.

Det här är i och för sig inget nytt. Vi vet att det längre tillbaks gjordes auktioner där den lägstbjudande fick ta hand om en person som inte kunde försörja sig själv på grund av ålder eller handikapp. Vi trodde nog alla att den tiden var förbi för alltid, men vad som nu sker är egentligen en återgång till detta. Skillnaden är att äldre eller handikappade nu auktioneras ut i grupp och att den som ger budet ofta är ett aktiebolag.

Vi kan se på flera områden att utförsäljningar och privatiseringar av viktig samhällsservice enbart gör det dyrare och sämre för oss som är i behov av dessa funktioner. Tågtrafiken har blivit allt mer opålitlig och alla skyller på någon annan när det inte fungerar. Vi har sett att utförsäljningen av apotek visserligen gett oss fler ställen att handla på, men med försämringar i den grundfunktion de är till för, det vill säga att tillhandahålla viktiga läkemedel.

Samtidigt som vi ser den här försämringen i levnadsstandard kan vi läsa och höra om rent ofattbara utbetalningar i löner och bonusar till styrelseledamöter och direktörer. Det handlar ibland om månadslöner som motsvarar vad en vanlig löntagare tjänar på ca tio års tid. Det är naturligtvis inte pengar som skapas av sig självt utan det är vi som konsumerar varor och tjänster som får betala detta.

Vi i Vänsterpartiet är emot den här utvecklingen.

Tycker du också att det är oförsvarbart med:
Barnfattigdom i Sverige
Tilltagande skillnader i levnadsvillkor mellan fattig och rik
Storbankers oskäliga vinster på bekostnad av kunderna
Astronomiska löner och bonusar till storbolagens ledning
Att oskattade vinster från vård och omsorg förs ut till utländska skatteparadis.
Utförsäljning av allmännytta och gemensam egendom

Tycker du så vill vi gärna att du också ansluter dig till oss. Vi behöver bli fler för att göra vår röst hörd och till nästa val driva politiken till vänster för en ökad rättvisa.

Välgörenhetsavdrag – Nej tack!

Kristdemokraterna avslöjar att man i höstbudgeten drivit igenom att den privatperson som ger gåvor till idélla organisationer skall kunna göra skatteavdrag för detta i framtiden. Det är tänkt att man som högst kommer att få dra av 1500 kronor om man under ett år skänker 6000 kronor. Man har även tänkt sej att förslaget skall vidareutvecklas så att avdragsrätten vidgas och görs verksamhetsneutral.
 
Sånt här spelar roll! Men inte vilken roll som helst. Man måste ha helhetsseende framför ögonen, för att förstå, varför det här är ett rätt så dumt sätt att främja välfärden.
 
För det första, kortsiktigt – en fråga man måste ställa sej. Vem avgör vilka organisationer som är okej att skänka till? Är det okej att skänka till Röda Korset? Eller Hoppets stjärna? Eller är det till kyrkan, vilken som helst?  Får man skänka pengar till Jehovas Vittnen eller Hare Krishna, och göra avdrag för det? Får man skänka pengar till sin alldeles egen organisation och göra avdrag för det?
 
Tänk på den allra sista meningen jag skrev i förra stycket, den om att skänka pengar till sin egen organisation, den är mycket viktigt. (Kd) ligger ju på om att välgörenhetsavdraget skall bli verksamhetsneutralt, det vill säja, att man kan få skänka vart i häcklefjäll man vill och göra avdrag för det.
 
Betänk också på att Sverige är världens mest amerikaniserade land! Vart är vi på väg? Det man kan se, är att vi lutar allt mer till att gå över till ett sk amerikanskt trygghetssystem, där man gör såkallad skatteplanering med egna välgörenhetsorganisationer. Man skänker pengar till sitt eget och får sen göra avdrag för detta. Skillnaden är, att i USA är välgörenhet 100% avdragsgillt, dock inte i Sverige ännu. Men med den här dörröppnaren som (Kd) lyckats peta in, så är vi snart där.
 
Det vi är på väg att se just nu, vi som befinner oss just här och nu, är övergången till ett helt annat system, där man kastar både solidaritet och allas rätt till välfärd i sjön. Istället för att våra sociala trygghetssystem ska se till att det finns hjälp för den som behöver, ska människor få stå med mössan i hand och vara tacksamma för de smulor som välgörenhetsorganisationer kastar åt dem.
 
Det finns andra mycket trevligare sätt att idka välfärd på, än att den som kommit på obestånd, ska behöva tigga eller få sina behov tryggade av sk ”välgörenhet”. Vi har haft ett jättebra system som vi alla tillsammans finansierat, vårt gemensamma socialförsäkringssystem. Men i dagsläget, när allt mer pengar tas ur detta, för att gynna människor som redan har en riktig lön, så blir allt mindre kvar till det som systemet egentligen är till för.
 
Sen att man som regering raserar våra socialförsäkringssystem, det är helt medvetet skall ni veta. Och den här ”lilla grejen” att få göra avdrag för välgörenhet, gör sitt till i det stora hela. Många bäckar små, bildar till slut och stor och brölande fors, som du inte kan komma undan.

Vi kritiserar regeringens lappverk till sjukförsäkring

Både LO samt TCOs välfärdsutredare och diverse andra instanser kritiserar regeringens senaste justering av den nya sjukförsäkringen. LOs välfärdsutredare Åsa Forssell säjer att, om förslagen genomförs kommer många långvarigt sjuka människor fortfarande att fattiggöras och leva på inkomstprövat stöd  från samhället och bli beroende av sina närståendes inkomster.

Vänsterpartiet kan enbart hålla med i den analys som gjorts av både Åsa och andra flera oberoende instanser om, att de nya förändringarna varken gör från eller till, för den som befinner sej i den situation att den är beroende av försäkringskassans goda vilja för att överleva dagen. Vi kan också konstatera att med ett av de nya tilläggen så blir sjukförsäkringen till och med ännu mer rättosäker än vad den är idag. Tillägget lyder så här: ”Om det vore oskäligt på grund av sjukdom att en person lämnar sjukförsäkringen, så skall han eller hon stanna i sjukförsäkringen.”  

Då måste man betänka att med dagens sjukförsäkring finns inte många diagnoser längre, som räknas som sjukdom. Det är en mycket luddig formulering, och kommer säkerligen att vålla mycket huvudbry hos försäkringskassans handläggare om hur den skall tolkas. Regeringen har dessutom lagt ner socialförsäkringsnämnderna, som gjorde oberoende prövningar där tvister om tolkningfrågor förelåg, och som borgade för en objektiv syn och rättsäkerhet. Utan vare sej riktlinjer för hur tillägget skall tolkas eller i avsaknad av socialförsäkringsnämnd blir det upp till den enskilde handläggarens godtycklighet ifall en människa blir kvar i socialförsäkringen eller inte.

Regeringen har inte heller gjort något åt det som orsakat de stora bekymren, nämligen de absoluta bortre tidsgränserna och prövningen mot den fiktiva arbetsmarknaden, det blir kvar, vilket gör att utförsäkringarna kommer att fortsätta med all säkerhet.

Man inför istället en sjukersättning som skall gälla efter den tidsbegränsade sjukersättningen, vilket orsakar att den som blir utförsäkrad, får lika lite pengar att leva på, som om den haft socialbidrag, det vill säja existensminimum. Det enda man gör egentligen är, att byta plånbok från kommunernas socialtjänst till försäkringskassans plånbok. Det är enbart en kosmetisk förändring som inte gör det nåt bättre för den som blivit sjuk.

Och för att skyla över att allt detta enbart är en kosmetisk förändring, som inte ändrar något i det stora hela, så tänker man tillsätta en propagandaapparat, då man enligt en av punkterna i sitt program konstaterar följande: ”Vi vill nu starta ett brett upplagt arbete, inriktat på att stärka förtroendet för hela kedjan av beslut i sjukförsäkringen”.

Vänsterpartiet kan inte ställa sej bakom en enda punkt i regeringens lappverk till ny sjukförsäkring, en helöversyn där man lyssnat på remissinstansernas synpunkter hade varit det enda rätta, men som vanligt har inte regeringen tid att invänta några remissinstanser eller att ta fasta på något som instanserna säjer. De fortsätter att köra över ofta svårt sjuka människor och behandlar dem som om de vore utan människovärde.

Anna-Maria Forssell Mörk för vänsterpartiet Bollnäs

Ny majoritet i Bollnäs Kommun

Meddelande om ny majoritet i Bollnäs kommun!
Vi har ingått i valteknisk samverkan där vi står fria politiskt men arbetar med respekt för varandra. Detta är de partier som ingår i den nya valtekniska samverkan. Vänsterpartiet, Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Sjukvårdspartiet och Folkpartiet.
Med det klimat och den respekt som funnits under förhandlingarna så tror vi att vi kan ro detta i land.
De uppdrag vi  fått för Vänsterpartiets del är följande:
 
Kommunstyrelse en ordinarie och en ersättare med den ordinarie även i arbetsutskottet.
 
Barn och utbildningsnämnden en ordinarie
 
Socialnämnden en ordinarie som även sitter i arbetsutskottet.
 
Nämnden för lärande och arbete ordförandeposten samt en ersättarplats
 
Tekniska nämnden en ersättare
 
Bollnäs Bostäder 1:e vice ordförande
 
Valberedningen ordförande
 
Överförmyndarnämnden en ersättare
 
Anna-Maria Forssell Mörk
Vänsterpartiet Bollnäs

Barnfattigdomen

I Sverige idag finns ca 345 000 barn som lever i fattigdom, sedan 1999 har de ökat med 13.5 %.
 
Ska det verkligen behöva finnas fattiga barn i ett av världens rikaste länder? I ett land som berömmer sig om att ha en väl utbyggd välfärd och stabila sociala trygghetssystem? Tror nog de flesta svarar, att det är inget man vill.
 
I en rapport som konsumentverket gjort, så konstaterar man dock, att skattelättnader för de som redan är etablerade på arbetsmarknaden, har FÖRSTÄRKT inkomsskillnaderna i Sverige. Jobbskatteavdraget, har INTE gett de arbetslösa några mer jobb, det har ENBART ÖKAT klyftorna ännu mer. 
 
Om man roar sej med att titta på statistiken visar den att under den borgerliga regeringen har ”den rikaste tiondelen män fått över 200 gånger så höga realinkomstökningar som den fattigaste tiondelen kvinnor. När man kan kalla det för minskade klyftor och komma undan med det har nyspråket nått nya, tidigare oanade, nivåer.
 
Och de som drabbas hårdast av den politik som förs, är barnen.
Samhället ställer också motsägelsefulla krav på fattiga föräldrar. De förväntas vara ansvarsfulla och inte köpa onödiga saker, men man tycker också att det är märkligt ifall en familj inte kan köpa gympaskor åt sin barn, cykel, mobiltelefon etc
 
Man har i rapporten intervjuat familjer med svag ekonomi och många betraktar den situation de lever i, som ohållbar. Pengarna räcker inte hela månaden, man får avstå från sånt som andra tycker är självklart, ex simundervisning eftersom man inte har pengar till inträdet på badhuset . Och ofta lever föräldrarna på billigast billigast mat, för att kunna köpa det som barnen behöver.
 
Dagens fattigdom ser inte ut som gårdagens, vi har en helt annan standard på exempelvis vårt boende, och ett helt annat konsumtionsmönster. I dagens samhälle, uttrycker man delaktighet i sina barn genom konsumtion. Barn till fattiga, kan inte delta i denna konsumtion, de får vara glada om de har mat för dagen. Och trots att vi vet att det finns barnfattigdom i Sverige, och att den ökar, så finns det visst väldigt många i det här landet, som fortsätter rösta i val på partier som inte gör ett dugg för att förbättra situationen.
 
Ett av skälen till att Sverige legat så bra till i sina siffror internationellt förr om åren, är att vi har haft så bra uppbyggda sociala trygghetssystem, system som nu raseras.Samhället har förändrats, solidaritet med våra medmänniskor verkar ha upphört existera.
 
Och ju mer vi missgynnar solidariteten desto mer krymper den. Hur många fattiga kommer Sverige ha om tio år om vi fortsätter titta på – på regeringar som medvetet skapar låglönegrupper och som medvetet gör att alla barn inte får samma chans till en bra start i livet? Ja det undrar jag verkligen.
 
Och Om jag som låginkomsttagare, dock över existensminimum om man räknar ihop det med maken, inte får det att gå ihop, hur skall den som är utförsäkrad, arbetslös, ensamstående med barn då kunna få ihop det. Händer att mina barn fått gå utan vinterskor, inte kunnat få gympaskor, inte har cykel, att vi i slutet av varje månad får leva på havregrynsgröt. Händer att mina barn får avstå aktiviteter i skolan, eller att jag inte kan följa med på saker som är viktiga, just på grund av ekonomin. Och då har vi ändå näsan strax över vattenytan.
 
Det rimmar inte med verkligheten, när vissa envist kör huvudet i väggen och påstår, att läget har blivit mycket bättre med den politik som förs nu. För det har det inte, och siffrorna påvisar det.
 
Det gör att mitt hjärta blöder, oskyldiga barn är de som får betala priset för regeringsmaktens politik. I jul tänker jag på alla barn i familjer som kanske inte ens har råd att äta julmat, som kanske inte får någon julklapp. Det är inte längre barn i nåt U- land långt ifrån oss, de finns här alldeles i närheten, i din verklighet. 
 
Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Fram med sanningen

År 2006 så tog Svenskt näringsliv fram en undersökning om svenska folkets attityd till att vara hemma från jobbet. Undersökningen kan man säja har stor del i att man i riksdagen startade upp jakten på fuskare i försäkringssystemen. Svenskt näringsliv var inte riktigt helt ärliga när man förde fram siffrorna man fått sig till livs. Man undanhöll en hel del.
 
Detta är en skandal tycker jag, då man som organisation för sveriges näringsliv ,har ett stort ansvar som oponionsbildare. Man säjer själva också, att man har det ansvaret, men menar att man inte tror att överutnyttjandet i försäkringarna är utbrett idag och att det är olyckligt om allmänheten, det svenska folket har den uppfattningen. Grejen är ju den, att Svenskt näringsliv har varit med och bildat oponion om överutnyttjande, tagit fram bilden om, att vi svenskar fuskar mycket med sjukförsäkringen, två av tre svenskar tror att fusket är omfattande.
 
Och denna oponion bildades då man presenterade sin undersökning, och valde att utelämna, att 60 procent faktiskt gick till jobbet FAST de var sjuka. Det man istället förde fram var, att 25 % tyckte att det kunde vara helt okej, att vara hemma från arbetet ifall man mådde dåligt pga problem exempelvis inom familjen. Men att endast 5 % stannade hemma fast de inte var sjuka i den bemärkelsen som räknas som sjukdom. Det är en milsvid skillnad med att tycka, och att göra det på riktigt. Och det är en milsvid skillnad på att vara hemma och ha rätt till det, till att gå och jobba fast man är sjuk. Större delen, som egentligen skulle stannat hemma på grund av sjukdom, gick ju faktiskt och jobbade. Fakta är att att försäkringskassan förra året bara hade återkrav på 0.04%, så inga belägg finns att fusket skulle vara utbrett.
 
Svenskt näringsliv håller dock fast vid, att man tyckte det var ett problem att attityden fanns, och att det måste ske en attitydförändring. Själv kan jag dock tycka att den attitydförändring som borde gjorts, var att få sjukt folk att stanna hemma från jobbet. Det kostar förmodligen mer samhällsekonomiskt, när man som smittspridare springer omkring på sin arbetsplats och sprider baciller, än vad det gör när 5 prutteynka procent stannar hemma pga besvär, som är nog så illa, problem i familjen är inte att leka med. Tror på andrum som en del i samhällsekonomin, och att andrum kan göra samhällsekonomin billigare i långa loppet.
 
Nej ner med organisationer som inte är helt ärliga, och som ställer hela system på ändan, bara för att sabotera i de generella försäkringssystemen. Svenskt näringsliv är INTE seriösa, men det verkar passa regeringens syften helt utmärkt.

Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs

Vänsterpartiets svar på BGif:s frågor om bandyn

Här är vänsterpartiets svar på Bollnäs Giffarnas frågor om bandyarena.

FRÅGOR:
·  Vad tycker ditt parti att bandyn betyder för Bollnäs kommun?

Bandyn är viktig tycker Vänsterpartiet, den betyder mycket för Bollnäs både som kultur och varumärke samt för våra unga att växa upp med gemenskap och idrott, och har en del i det utbud av friskvård och hälsa vi har för vår befolkning!.
 

· Vill ditt parti se en bandyarena i Bollnäs och i så fall vart?

Vi tror det måste till en bandyarena och vi kan inte stå kvar och låta vårt bandylag träna ute eller att låta våra ungdomar o ungdomsverksamheten att ha sämre förutsättningar än i andra kommuner. Vi bedömer det mest realistiskt och hållbart, att bandyarena skall byggas på Sävstaås. Vid broområdet måste till såna kraftiga infrastruktursatsningar pga järnvägsverksamheten, så det kommer kommunen aldrig att ha råd med, de pengarna finns inte idag. Vi befarar också att en hyra i Arena på broområdet skulle p.g.a ovanstående kostnader innebära en stor belastning för klubben och även äventyra ungdomsverksamheten.

  • Vad gör ditt parti för att Bollnäs skall få en bandyarena?

Vi har tagit ett beslut i Kommunstyrelsen att utreda förutsättningarna för en arena på Sävstaås som kommer att behandlas på kommunfullmäktiges Decembermöte.” Vi tror att det är på Sävstaås det skall dansas”.

  • · Hur viktigt tycker ditt parti att det är med en bandyarena i Bollnäs?

Vi tycker bandyarena är oerhört viktigt. Men vi kan samtidigt inte äventyra kärnverksamhet som t.ex. skola och äldre/omsorg

· Vad skulle du vilja säga är den avgörande orsaken till att bygget av en bandyarena i Bollnäs ännu inte dragit igång?

Vi har väntat på svar från Arenabolaget, som inte kommit, men tycker nu, att det gått alldeles för lång tid, så nåt måste göras för att få fart på frågan, därav utredningen från Kommunstyrelsen om arena på Sävstaås. Vi kommer snart att ha ett möte i majoriteten där vi får olika kostnader preciserade.

· När kan vi förvänta oss att byggstarten blir av?

Vi har förhoppningar att det kan ske under denna mandatperiod.

 
· När kan Bollnäs förvänta sig ha en färdig bandyarena?

Det är svårt att förutse, då den utredning som skall göras, ännu inte är färdig.

Anna-Maria Forssell Mörk

Vänsterpartiet Bollnäs