Månadsarkiv: mars 2009

Landstinget Gävleborg offrar demokratin

Ernst § Young har på uppdrag av landstinget sett över den organisation man har idag. Detta gjordes bl.a. på grund av den kritik mot Hälso- och sjukvårdnämnden som gjort sig gällande.
Kritiken har bestått av att man inte haft tillräckligt med tid för demokratisk process i nämnden kritiken har varit lika från opposition och majoritet.
Istället för att ta itu med den kritik som utfärdads och tillrättalägga de brister som finns väljer man från S, C och Mp att lägga ner nämnden och hantera ärendena under landstingsstyrelsen istället. Man centraliserar makten ytterligare.
Detta gör man trots att man tidigare (efter samverkansrådens upphörande) hade dessa ärenden under Landstingsstyrelsen, en dålig lösning som bara var tillfällig sa man då!

Kritiken mot HSN har bestått till tre delar kan man säga

1: Man har inte fått handlingar i tid så att man har kunnat processa ärenden demokratiskt i den egna partigruppen. Detta är tämligen enkelt att åtgärda!

2: Man har inte haft tillräckligt med tid till enskilda gruppmöten i majoriteten och oppositionen inför nämndsammanträdena. Dessa möten påstår ordförande Tommy Berger måste ske i direkt anslutning till nämndssammanträdena vilket gjort att man bara haft 1 timme på sig. Efter kontroll med landstingsjuristen Stefan Jacobsson, så har arvodesbestämmelserna inte ändrats i det avseende. Så det har alltså hela tiden varit möjligt att ordna gruppmöten( i majoritet och opposition) dagen eller någon dag innan för att ge utrymme för en demokratisk process i majoritets respektive oppositionsgrupperna, precis som vi hade i de tidigare Hälso- och sjukvårdsnämnderna.

3. För mycket tjänstemannabeslut. Här är det politiken själv som avgör VAD som skall delegeras till tjänstemännen, så detta kan man också avhjälpa

 Istället för att försöka komma tillrätta med den kritik som utfärdas: utveckla demokratin och ta tillbaka makten till politiken, så väljer alltså S, C och Mp att centralisera makten ytterligare.

Det som är ytterst märkligt i sammanhanget är ju att demokratiberedningen kan lägga ett sådant förslag. Demokratiberedningen som skall arbeta för att demokratin skall utvecklas och hållas levande internt i landstinget. 

Man offrar demokratin på maktens altare!            

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiets landstingsgrupp

Politisk organisationsförändring i Landstinget Gävleborg

I Landstinget Gävleborg så pågår just nu(måndag2/3) förhandlingar om en ny majoritet. I dessa förhandlingar ingår också ett förslag på politisk organisationsförändring.
Denna organisationsförändring säger man att kommunallagen tvingar dem (C, S och Mp) till. Man säger att man inte kan upplösa en nämnd utan att både majoritetsförhållandena har ändrats och en organisationsändring gjorts.
Det är inte sant! Kommunallagen är tydlig på det området:

 "Kommunstyrelsen, landstingsstyrelsen och andra nämnder kan upplösas vid en ändring i nämndsorganisationen eller vid en ändring i majoritetsförhållandena så att det uppstår olika majoriteter i fullmäktige jämfört med styrelse eller andra nämnder".

 Här handlar det om helt andra syften, nämligen att frigöra mer pengar till nya ordförandeposter att fördela och tillfredställa den "nya" majoriteten.

 I den politiska organisationsförändringen så ingår också att minska antalet ledamöter i nämnden för tillväxt och regional utveckling (TRU) från 11 ledamöter till 9. Detta motiveras med att ansvaret för ALMI läggs över till regionstyrelsen. Ett betungande ansvar som tagit ca 15 minuter i anspråk av TRU´s tid. Nej sanningen är nog, att man med denna minskning vill utestänga Vänsterpartiet som haft ordförandeposten/ansvaret för nämnden.

 Förslaget om politisk organisationsförändring har man skickat på remiss till nämnderna som berörs HSN, TRU och SFN de politiska partierna har fått ärendet för kännedom. Ett bakvänt förfarande med tanke på det stora arbete som lades ned i samband med CLARA-utredningen (som ligger till grund för den organisation vi har idag). Utredningen gick ut på remiss till de politiska partierna i länet mycket arbete lades ner och många lokala politiska partier bemödade sig också att avge ett remissvar på utredningen/förslaget.

 Om landstingets demokratiberedning kan man på hemsidan läsa: En väl fungerande demokrati behöver utvecklas och hållas levande internt i landstinget, men också externt gentemot befolkningen.

Samtidigt lägger demokratiberedningen ett förslag på sittande sammanträde om ovanstående politiska organisationsförändring. Det rimmar ILLA med de intentioner demokratiberedningen säger sig ha.

 Ann-Renée Forsström Ledamot i Vänsterpartiets landstingsgrupp

ÅRSMÖTE för Vänsterpartiet Bollnäs

Vänsterpartiet Bollnäs har hållit årsmöte med sedvanliga årsmötesförhandlingar

Nya styrelseledamöter har valts:

Ordinarie ledamot och kassör: Ann-Marie Wiklund Wargloo vald på 2 år

Ordinarie ledamot Ann-Renée Forsström vald på 2 år

Ordinarie ledamot : Henrik Rubensson vald på 2 år

Till ersättare har valts:

Isabella Lovén

Felix Blom

Lasse Wargloo

Kvarvarande styrelseledamöter vald t.o.m årsmötet 2010:

Ordinareie ledamot och ordförande: Anna-Maria Forssell Mörk

Ordinarie ledamot och sekreterare: Marita Hillströms