Månadsarkiv: november 2007

Vänsterpartiet är för öppna sammanträden!

Bengt-Åke Olsson Ljusnan har i en artikel publicerad den 28/11 lyckats tolka min/vänsterpartiets motion om ”ändrade arbetsformer för kommunstyrelsen” ungefär som FAN tolkar bibeln. Om han bemödat sig med att ta kontakt så hade jag kunnat förklara att syftet med motionen är att vidga demokratin!

  

Idag är det precis som han beskriver endast tre partier representerade i kommunstyrelsens arbetsutskott som sammanträder ungefär en gång per månad, i slutna sammanträden, för att bereda ärenden till kommunstyrelsen (och i kommunfullmäktige finns 9 partier representerade).

Ärendet om ändrade arbetsformer för kommunstyrelsen i enlighet med mitt förslag har tidigare varit uppe för politisk prövning men drogs tillbaka. I samband med de politiska övervägande om ändrade arbetsformer kom då åsikter om "nackdelar" med att kommunstyrelsen skulle bereda ärendena, en nackdel skulle då enligt dessa kritiker vara att kommunstyrelsens sammanträden var öppna för allmänheten. För att tillmötesgå dessa kritiker och samtidigt öppna för ett mer demokratiskt arbetssätt lades vår motion.

Vänsterpartiet har alltid verkat för och kommer att verka för att samtliga sammanträden inom kommun och landsting skall vara öppna för allmänheten.

Vår motion var/är ett försök att i det uppkomna politiska läget vidga den politiska demokratin och ge bättre genomarbetade förslag inför beslut med tanke på den osäkra majoritet som nu råder.

Vänsterpartiet är alltså för öppna sammanträden!

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Motion om förändring rörande kommunstyrelsens arbetsformer

Med anledning av en nu uppkomna politiska situationen i Bollnäs kommun så är det av största demokratiska vikt att vi återigen aktualiserar kommunstyrelsens arbetsformer. Därför har vi från Vänsterpartiet lämnat in följande motion:

 

Kommunstyrelsen arbetar enligt nuvarande arbetsordning med i princip ett sammanträde per månad, samt ett arbetsutskott vilket sammanträder två veckor innan och bland annat bereder styrelsens ärenden. Exempel finns på hur kommunstyrelsens arbetsformer kan utformas på annat sätt, t ex i Söderhamns kommun, där kommunstyrelsen har två sammanträden per månad, ett slutet sammanträde där strategier diskuteras och beredning görs samt ett öppet beslutsmöte.

Ett sådant arbetssätt skulle i hög grad bidra till en ökad demokrati där fler blir delaktiga i ärendets behandling redan från början.

Förändringar av kommunstyrelsens arbetsformer enligt ovan har redan tidigare varit föremål för politisk diskussion/prövning och borde därför inte kräva någon tidsödande beredning och med tanke på den politiska situation vi befinner oss i så är frågan mer angeläget än tidigare.

Mot bakgrund av ovanstående yrkar jag  

att     kommunfullmäktige beslutar att genomföra förändringar av kommunstyrelsens arbetsformer i  enlighet med förslaget  

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

 

Cook and chill

Frågan om cook and chill inlämnades till ledamöternas frågestund på kommunfullmäktige den 19/11 men blev inte besvarad förrän på kommunfullmäktige den 26/11

  

Ledamöternas frågestund! Kommunfullmäktige i Bollnäs den 19/11 2007

BAKGRUND: Det har kommit till min kännedom att kommunchefen initierat en undersökning om att införa "Cook and chill" i Bollnäs kommun.

Med tanke på att det inte är länge sedan vi i kommunen haft en utredning om just detta och i samband med detta så uppstod en stark folkopinion. Utredningen var omfattande och vi hade en tjänsteman "utifrån" (från Ljusdal om jag inte missminner mig) för att bistå i denna utredning.

Känslorna svallade och motståndet från pensionärsorganisationerna var starkt.

Beslutet i kommunfullmäktige blev att vi inte skulle införa Cook and chill.

Om det inte finns någon politisk vilja till att införa cook and chill så är det ju slöseri med tjänstemannaresurser att utreda frågan på nytt.

  • Därför undrar jag om kommunchefen initierat denna utredning på uppdrag av de styrande borgerliga partierna
  • Jag undrar också om det finns en politisk vilja hos de borgerliga partierna att införa Cook an chill i Bollnäs kommun.

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

Något egentligt svar fick jag inte nu heller! Man har inte diskuterat det bland de borgerliga partierna, någon utredning är inte påbörjad ännu säger man. Men då är det väl på sin plats att man delger den politiska viljeinriktningen INNAN man ödslar tid, pengar och energi på något som kanske inte är politiskt gångbart. 

Ds

 

Den reservationslösa hyllningen av konkurrens och privatisering av offentlig sektor.

I en motion inlämnad till kommunfullmäktige i Bollnäs vill motionären, Anita Nordkvist (sd). Att fullmäktige låter utreda möjligheten till privat hemtjänst om så önskas för de äldre som har rätt till hjälp. Detta menar hon skulle skapa bättre möjligheter för en äldrepolitisk insats baserad på värdighet och respekt för de äldre och deras individuella önskningar och behov. Som svar på motionen svarar man att socialnämnden redan arbetar med frågan genom att man analyserar verksamheternas kostnader, preciserar och definierar kvalitetskrav, formulerar principprogram för konkurrensutsättning, inklusive fritt kundval: i akt och mening att skapa en tillräcklig mångfald så att ett val kan anses vara meningsfullt.
Utifrån detta kan vi konstatera att för Anita Nordkvist och den borgerliga majoriteten tillsammans med sjukvårdspartiet så är konkurrensutsättning och privatisering den enda möjligheten till valfrihet inom äldreomsorgen.

  

Vi (undertecknade) menar att det med privatisering/konkurrensutsättning bara blir en falsk/skenbar valfrihet. Det ger bara äldre möjlighet att välja företag!

Riktig valfrihet innebär istället att de äldre ges makt över sin vardag. Att de äldre själva ska få bestämma hur hemtjänsttimmarna ska användas.

I Falun har hemtjänsten arbetat i flera år för att ge pensionärerna ett större inflytande över sin vardag. Modellen innebär bland annat att brukaren har möjlighet att byta en insats mot en annan. Om det är vackert väder ute kanske städningen kan vänta till nästa vecka för att bytas ut mot en promenad. Vi tycker att det är just den här typen av valfrihet som behövs inom äldreomsorgen.

På ett äldreboende i Eslöv har man infört "egen tid". Det innebar att varje boende fick rätt att fritt disponera en personal i två timmar i veckan. Det ger de äldre en verklig makt att bestämma mer hur de vill leva sina liv. Kanske vill man åka och storhandla eller gå en vårpromenad i solen? Det är den här sortens valfrihet som är verkligt meningsfull för våra äldre.

Åker man västerut och lyssnar till den norska centerledaren och kommunministern Åslaug Haga blir budskapet ett helt annat än den svenska borgerlighetens reservationslösa hyllning av konkurrens och privatisering av offentlig sektor.
Hon befarar att konkurrensutsättning leder till mer byråkrati och sämre tjänster. För att få fullgod privatiserad service måste avtalen vara extremt detaljerade och uttömmande för att inte skapa kryphål, där vinstmarginalen kommer från minskad service. Kommunal byråkrati ersätts av upphandlingsbyråkrati.
Ministern har istället sjösatt ett projekt med så kallade kvalitetskommuner, som åstadkommer tjänster av hög kvalitet, bra arbetsmiljö och ekonomisk effektivitet genom demokratisering istället för privatisering av offentlig verksamhet.

 

Riktig valfrihet för de äldre går alltså att skapa i kommunens egen verksamhet, för det behövs inga privatiseringar!

 

 

 

Ann-Renée Forsström Vänsterpartiet

(ledamot i socialnämnden)

Britt-Marie Rosenqvist Miljöpartiet

(ersättare i socialnämnden)