Kommunprogram för Vänsterpartiet Bollnäs

Det samhälle vi vill ha i framtiden bygger på alla människors lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill skapa ett rättvist samhälle som är fritt från förtryck.

Genom vår grundsyn på människan innebär det att vi kämpar för en rättvisare fördelning av våra gemensamma resurser. Vi i Vänsterpartiet menar att resurserna skall fördelas medmänskligt efter behov och från var och en efter förmåga.

Vi vill tillsammans med er driva tanken vidare om alla barn, kvinnor och mäns lika värde. Vi i Vänsterpartiet vill tillsammans med er driva tankarna om solidaritet, jämställdhet och rättvisa.

Vi i Vänsterpartiet är övertygade om att kraften till detta finns hos oss gemensamt – oss det ”vanliga” folket. Låt oss Bollnäsbor visa vägen till en bättre kommun, en kommun för ALLA.

Uppdrag HÄLSA!  Vi i Vänsterpartiet vill försvara och förbättra vår solidariskt finansierade äldreomsorg och handikappomsorg. Det är behoven som skall styra oss i detta arbete och inte marknaden. Den ska vara solidariskt finansierad och fri från vinstintressen. Vänsterpartiet vill också arbeta för att öka inflytandet och säkerställa rätten om valfrihet i boendet.

Den vård som vi i Vänsterpartiet arbetar för bygger på en god omvårdnad, helhetssyn samt ett medvetet könsperspektiv.

 • Vi i Vänsterpartiet vill utveckla boendestödet för människor med psykisk funktionsnedsättning.
 • Vi vill säkerställa pensionärers rätt till vistelse utomhus om så önskas, även om man bor i särskilt boende
 • Vi vill inte att våra äldre skall bli handelsvaror på en marknad.
 • Vi vill att samhället skall vara en plats för ALLA oavsett förmåga eller "jag"

Uppdrag JÄMSTÄLLDHET! Vi i Vänsterpartiet tycker att man skall ha samma rättigheter och skyldigheter oavsett om man är man eller kvinna. Kvinnor har idag lägre lön än män. Kvinnodominerade yrken värderas lägre än mansdominerade. Det vill vi i Vänsterpartiet ändra på.

Trots att Sverige är ett av världens mest jämställda länder, är det långt kvar innan kvinnor har hela lönen och halva makten. O-jämställdhet återskapas genom beslut som fattas och verkställs varje dag.

 • Vi  vill utveckla jämställdhetspolitiken i Bollnäs Kommun.
 • Vi vill stärka kvinnors makt och höja deras lön!
 • Vi vill fastställa en handlingsplan för att systematiskt höja lönerna i de kvinnodominerade yrkena

 Uppdrag KULTUR! Kulturpolitiken skall främst rikta in sig på att få många människor i aktiviteter –"att göra kultur"

Människornas egna möjlighet till delaktighet måste stärkas.

 • Vi  vill att alla barn och unga oavsett social bakgrund ska kunna delta i kulturlivet.
 • Vi  vill att skolan i större utsträckning ska ta in kulturen i sitt ordinarie arbete, i alla olika ämnen på schemat.

Kultur bidrar till människors välbefinnande och stärker kampen för att förändra samhället.

Vi i Vänsterpartiet tycker också att det är viktigt att stödja och samarbeta med föreningslivet, som starkt bidrar till att människor förenas och kommer samman.

Uppdrag UTBILDNING!  Hela skolsystemet från förskola till universitet ska ses som en investering för människors bildning och samhällets utveckling.

Vänsterpartiet vill minska gruppstorlekarna i förskolan och i skolan.

Vi vill också ha miniminivåer när det gäller vuxentäthet och elevernas tillgång till elevvårdspersonal i skolan, samt att ALLA ska garanteras rätten till speciallärare.

Vänsterpartiet kämpar för en skola som aktivt motverkar skillnaderna i makt, pengar och möjligheter i samhället.

Att sortera barn med likartade intressen och talanger i profilklasser leder till klyftor. Segregering baserad på begåvning är ett allvarligare hot mot demokratin, därför säger Vänsterpartiet NEJ till profilskolor.

 Alla som har barn i skolan vet att skolan inte är gratis. Trots att lagen förbjuder avgifter är det ständiga förfrågningar; 20 kronor till teater, 100 kronor till skolresan, 50 kronor till friluftsdagen och 40 kronor i fickpengar på utflykten. Därför vill Vänsterpartiet att alla aktiviteter inom skolan skall vara avgiftsfria för eleverna. Eventuella utflykter, teater, friluftsdagar och skolresor samt matsäck ska bekostas av skolan.

Etableringar av privata skolor innebär att skolväsendet kommer allt längre bort från tanken på en sammanhållen, likvärdig skola av hög kvalitet för ALLA barn och ungdomar. Utvecklingen får allvarliga konsekvenser i form av ökade klyftor. Det drabbar dessutom kommunens ekonomi och hotar att utarma de kommunala skolorna. Därför säger:

Vänsterpartiet NEJ till privata skolor.

Uppdrag MÅNGFALD!  Nolltolerans mot rasism och främlingsfientlighet!

Vi har ett stort ansvar när det gäller att bekämpa rasismen, här handlar det om att våga se. Kampen mot rasism och integration i vårt samhälle berör flera olika politiska områden och kräver en helhetssyn på samhället. Detta kräver att vi ständigt granskar och förändrar våra egna strukturer.

Vi vill förbättra invandrares möjlighet att få praktik samtidigt med utbildningsmöjligheterna.

Vi vill att man ska räkna flerspråkighet och mångkulturell kunskap som merit vid tillsättning vid kommunala tjänster.

Vi vill att man gör kraftansträngningar för att rekrytera människor med utländsk bakgrund till tjänster inom Barn- och Utbildning samt inom Socialtjänsten.

Uppdrag MILJÖ! Vänsterpartiet anser att ALLA har rätt till en god miljö. Den rätten är ingen lyx eller hinder för samhällets utveckling, utan istället en faktor som kan driva på vår ekonomiska och sociala utveckling.

Därför tycker vi att Bollnäs Kommun skall verka för att miljöcertifiera sig.

 • Vi vill också bevara och utveckla den kollektivtrafik vi har i kommunen och i länet.
 • Vi  vill ha ett bilfritt centrum. Detta är en förutsättning för att kunna uppnå det miljömål vi redan fastställt i kommunen.

Energisystem måste utformas för effektivare drift och ökad andel förnyelsebara resurser.

Konsumerade material måste återanvändas och återvinnas för att motverka det växande sopberget.

___________________________________________________________________________

Det här inlägget postades i Okategoriserade. Bokmärk permalänken.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *